Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiminister i samtal om arbetet med Sveriges kulturmiljöer

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind medverkade idag i ett möte med kulturmiljöansvariga från Sveriges 21 länsstyrelser för ett samtal om utmaningar och möjligheter i det regionala kulturmiljöarbetet.

Sveriges kulturmiljöer har många värden och bidrar till såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet. Kulturmiljöerna ger arbetstillfällen inom besöksnäringen för t.ex. hantverkare, landskapsvårdare och arkeologer men också miljö- och klimatvinster genom att möjliggöra återanvändning och annan hushållning med material, råvaror och energi. Människors möten med kulturmiljöer och kulturarv ger också upplevelser och en känsla av tillhörighet och delaktighet.

- Det senaste året ser vi en positiv trend där fler människor besöker Sveriges kulturmiljöer. Det är naturligtvis roligt men det ställer också högre krav på länsstyrelserna. Därför är det viktigt för mig att lyssna till och samtala om förutsättningar för kulturmiljöarbetet framöver, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Kulturmiljö är den del av miljön där vi människor på något sätt lämnat ett avtryck. Det kan vara allt från byggnader till vägar, fornlämningar, industrilandskap, parker och trädgårdar eller mark som människan brukat. Sveriges kulturmiljöer finns över hela landet och har på olika sätt stora värden. Att se och lyfta kulturmiljöer när människan gör nya avtryck är något som blir än viktigare när vi bygger nytt och ett perspektiv som efterfrågas allt mer i samhällsbyggnadsprocessen.

- Jag är imponerad av det omfattande kulturmiljöarbete som görs på länsstyrelser i hela landet. Trots pandemins påverkan har arbetet fortsatt för att kulturmiljöer över hela landet ska bevaras, användas och utvecklas, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg

Fakta

Kulturmiljö är hela den av människan påverkade miljön och kan omfatta en enskild anläggning, en bygd eller region. Det kan vara allt ifrån infrastruktur till fornlämningar, alla former av bebyggelse, industrilandskap, parker och trädgårdar, åkrar, ängar, skogsbruk och jordbruk med mera.

I propositionen ”Kulturmiljöns mångfald” 2013 presenterades nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna och inspirera och vägleda politiken i kommuner och regioner. Regeringen gav 2017 tio statliga myndigheter* i uppdrag att ta fram vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. Som en fortsättning gavs länsstyrelserna i uppdrag att arbeta med införandet av strategierna i det regionala arbetet – ett uppdrag som kommer att redovisas den 30 juni 2021.

* Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket.