Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nationell plan för trygghet och studiero i skolan

Publicerad

Trygghet och studiero i skolan är en förutsättning för att kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt. Nu skickar Utbildningsdepartementet den nationella planen för trygghet och studiero på remiss. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ska fler elever lära sig mer krävs fokus på kunskap och bildning i alla skolor och att alla elever ges studiero och kan vara trygga i skolan. Så är det inte alltid i dag. För många elever uppger brister i såväl studieron som tryggheten och skolpersonalen upplever inte alltid att de har ett tillräckligt tydligt mandat att säkerställa ordning och reda.

I februari 2020 beslutade Regeringskansliet att en utredare skulle biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero och lämna förslag som säkerställer ett fungerande regelverk inom området. Efter det att uppdraget redovisats har förslagen beretts vidare inom Regeringskansliet och med Centerpartiet och Liberalerna.

Den nationella planen innehåller förslag som syftar till att arbetet med trygghet och studiero i skolan ska förbättras genom en tydligare styrning och en ökad systematik, en förstärkning av det förebyggande arbetet samt en ökad beredskap att agera i svåra situationer.

Förslag för att skapa en tydligare styrning och en ökad systematik:

 • Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero och terminologin förtydligas.
 • Regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet förtydligas.
 • För att säkerställa en effektiv tillsyn ska ett föreläggande ange de åtgärder som huvudmannen ska vidta och Skolinspektionen ska alltid vara motpart när myndighetens beslut överklagas.
 • Huvudmannen ska ha ett tydligare ansvar för klagomålshantering.
 • Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram stöd för skolors kommunikation och samarbete med vårdnadshavare.

Förslag för att ytterligare förstärka det förebyggande arbetet:

 • Lärare och rektorer ska få bättre tillgång till befintligt stödmaterial när det gäller trygghet och studiero.
 • Det ska tillhandahållas kompetensutveckling för elevassistenter och resurspersonal.
 • Elevernas delaktighet i arbetet med ordningsreglerna ska säkerställas och hur ordningsreglerna följs ska följas upp.
 • Vårdnadshavarna ska få information om skolans ordningsregler.
 • Mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning ska endast användas efter lärarens instruktion när undervisning pågår.
 • Möjligheterna att omhänderta mobiltelefoner ska öka och i de obligatoriska skolformerna och fritidshemmet ska rektorn kunna besluta att mobiltelefoner ska omhändertas under hela skoldagen.

Förslag för att öka beredskapen att agera i svåra situationer:

 • All skolpersonal ska ha allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet och studiero.
 • Det ska tas fram stöd för skolans personal att agera i svåra situationer.
 • Tillfälliga placeringar av elever ska vara enklare att genomföra.
 • Beslut om avstängning av en elev ska underlättas och förutsättningarna förtydligas.
 • Det ska vara tydligt att en elev kan stängas av omedelbart när säkerheten för andra elever eller skolpersonalen bedöms hotad.
 • Det ska bli enklare att besluta om avstängning av en elev i upp till två veckor i de frivilliga skolformerna.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg