Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Ny svensk WHO-strategi

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny femårig strategi för samverkan med Världshälsoorganisationen (WHO). Nya prioriterade frågor är bland annat ett förstärkt barnrättsperspektiv i och med att barnkonventionen blivit svensk lag under 2020. Regeringen har också lagt till starkare betoning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Strategin styr regeringens samt berörda myndigheters arbete, både inom Sverige och utlandsmyndigheterna, och ska bidra till att stärka nationell folkhälso- och sjukvårdspolitik, den svenska utvecklingspolitiken för global utveckling samt Agenda 2030. Strategin har fyra huvudteman: allmän tillgång till vård, hantering av globala hälsohot, främjande av hälsa och välbefinnande samt att WHO som organisation ska fungera effektivt.

– Ett starkt och effektivt WHO är bra för både Sverige och världen. Den nya strategin stärker och tydliggör Sveriges röst i viktiga hälsofrågor. Pandemin har illustrerat behovet av bättre hälsosäkerhet på global nivå och ökad beredskap för gränsöverskridande hälsohot. Regeringen har sedan länge drivit dessa frågor i WHO och kommer fortsätta med det arbetet, säger socialminister Lena Hallengren.

– WHO har spelat en avgörande roll i hanteringen av pandemin, och Sverige kommer att fortsätta stödja dess livsviktiga arbete för jämlik och jämställd hälsa. Genom vårt samarbete med WHO kommer vi bland annat fortsätta bidra till att förebygga och hantera hälsohot och stärka hälsosystem i låg- och medelinkomstländer, främja hälsosammare liv för att uppnå god hälsa, och motverka klimatkrisens effekter på människors hälsa, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.

Antimikrobiell resistens (AMR), gränsöverskridande hälsohot, det Internationella Hälsoreglementet, icke-smittsamma sjukdomar samt hälsosamt åldrande med fokus på delaktighet, välbefinnande och rörlighet är fortsatt prioriterat i den nya strategin. Regeringen föreslår även ökat fokus på psykisk ohälsa.

Ett helt nytt element i strategin är digitalisering. E-hälsofrågorna är centrala för en hållbar utveckling av hälso- och sjukvården och en förutsättning för att uppnå övriga hälsorelaterade mål. Strategin lägger också tonvikt på allmän tillgång till vård, vikten av att ha välfungerande hälso- och välfärdssystem och att arbeta med frågor om vålds- och skadeprevention. Vidare ska ett fokus vara att åstadkomma hälsa och välbefinnande genom att arbeta med sociala bestämningsfaktorer för hälsa och sjukdomsförebyggande arbete.

Strategin bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Mer om Världshälsoorganisationen (WHO)

WHO är FN:s fackorgan för hälsofrågor med uppdrag att leda och samordna internationellt hälsoarbete, stödja medlemsländernas regeringar i att genomföra bästa möjliga hälso- och sjukvårdspolitik och agera som samordnande auktoritet i det globala hälsoarbetet.

WHO:s övergripande mål anges i organisationens konstitution och är ”att alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsa”, där hälsa definieras som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.