Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår att aggressionsbrott kriminaliseras i svensk rätt

Publicerad

I en proposition som har överlämnats till riksdagen i dag föreslås bland annat att Sverige ska ansluta sig till de ändringar i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen som ger domstolen rätten att döma över aggressionsbrott. Samtidigt föreslås att aggressionsbrott ska kriminaliseras i svensk rätt.

Aggressionsbrottet avser det individuella straffrättsliga ansvar som vissa personer i ledande ställning har för en stats användning av våld mot en annan stat. Brottsbeskrivningens utformning bygger till stora delar på det brott som några av ledarna i Nazityskland dömdes för vid Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget. Brottet betecknades vid den tiden som brott mot freden.

– I svensk utrikes- och säkerhetspolitik har folkrätten länge varit ett centralt medel för att upprätthålla internationell fred och säkerhet såväl i vårt närområde som globalt. De här förslagen är därför en naturlig fortsättning på Sveriges strävan att motverka straffrihet för de allvarligaste brotten enligt folkrätten, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Internationella brottmålsdomstolen är en permanent institution för lagföring av enskilda för de allvarligaste internationella brotten enligt folkrätten. Genom att tillträda ändringarna kan Sverige bidra till fortsatt acceptans av Internationella brottmålsdomstolens verksamhet och en förhoppningsvis allt bredare anslutning till stadgan och ändringarna av den.

Prop. 2020/21:204 Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

I propositionen föreslår regeringen att aggressionsbrottet ska kriminaliseras i svensk rätt. Det betyder att svenska domstolar ska kunna döma över aggressionsbrott som bland annat begåtts i Sverige eller av svenska medborgare. Straffet föreslås vara fängelse i lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Det föreslås även att lagstiftningen om svensk straffrättslig domsrätt förtydligas, moderniseras och anpassas till folkrätten.

Regeringen föreslår också att Sverige ska tillträda de ändringar i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen som avser aggressionsbrott och ansluta sig till att ge domstolen jurisdiktion över aggressionsbrottet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh