Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen tillsätter utredare för att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Publicerad

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv och möjliggöra en samlad inriktning för arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn under de kommande tio åren. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Sverige är och ska vara ett föregångsland i arbetet för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Även om mycket har gjorts för att säkerställa barnets rätt till skydd mot alla former av våld och övergrepp utsätts fortfarande många barn och mörkertalet är sannolikt stort. Regeringen ser behov av att ta ett samlat grepp för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

- Att barn tvingas växa upp med våld och övergrepp är oacceptabelt. Det krävs ett sammanhållet, långsiktigt och strategiskt arbete för att säkerställa barns rättigheter och åtgärda det som inte fungerar i praktiken. Därför är den här utredningen så angelägen, säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister.

Utredaren ska ta fram förslag till mål för det långsiktiga arbetet att förebygga och bekämpa våld mot barn. Utredaren ska också identifiera brister och möjliga åtgärder.

För att kunna nå de uppsatta målen ska utredaren föreslå åtgärder inom följande områden:

  • samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, organisationer och andra berörda aktörer
  • förebyggande arbete mot våld mot barn samt upptäckt av våld mot barn
  • skydd, stöd och behandling för barn som upplevt våld
  • brottmålsprocessen för barn som upplevt våld
  • kunskap, metodutveckling och uppföljbarhet

Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda myndigheter och andra relevanta aktörer. Vid framtagandet av strategin ska utredaren lyssna till barn och unga och ta hänsyn till deras synpunkter och åsikter.

- Liberalerna har länge drivit på för behovet av en nationell strategi avseende våld mot barn och det är glädjande att vi nu kan ta ytterligare steg mot att det blir verklighet. Det är viktigt att strategin anlägger ett helhetsperspektiv för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, säger Juno Blom, Liberalerna.

Som särskild utredare utses Fredrik Malmberg. Fredrik Malmberg har lång erfarenhet av att arbeta med barnets rättigheter och har varit barnombudsman mellan 2008 och 2017. 1 juni 2017 utsågs Fredrik Malmberg till generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

- Både utifrån mitt nuvarande uppdrag som utgår ifrån rättigheter för personer med funktionsnedsättning och min tidigare roll som barnombudsman är jag glad över att ha fått regeringens förtroende att som särskild utredare få leda arbetet med att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Jag är övertygad om att en långsiktig nationell strategi leder till att bekämpandet av våld mot barn prioriteras högre och får skarpare genomslag. I arbetet med strategin blir det viktigt att synliggöra det våld som barn specifikt utsätts för i deras egenskap av barn, oavsett vilket våld det handlar om, säger Fredrik Malmberg.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2022.

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.