Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statskontoret ska granska Försäkringskassans genomlysning av sjukförsäkringen

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att granska Försäkringskassans egen genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen. Genom uppdraget vill regeringen säkerställa att Försäkringskassan vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda de brister som identifierats i förvaltningen av sjukförsäkringen.

Försäkringskassan har själva tagit initiativ till en genomlysning av den verksamhet inom Försäkringskassan som berör förvaltningen av sjukförsäkringen och kommer vid behov att ta fram förslag till åtgärder och insatser. 

– För regeringen är det mycket viktigt att den genomlysning av sjukförsäkringen som Försäkringskassan nu vidtar för att åtgärda brister får genomslag. Därför ger regeringen idag Statskontoret i uppdrag att granska Försäkringskassans genomlysning och de åtgärder som vidtas med anledning av den, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen ger nu Statskontoret i uppdrag att granska Försäkringskassans egeninitierade genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen samt, vid behov, lämna förslag på hur de åtgärder som Försäkringskassan vidtar kan justeras eller kompletteras.

Inom ramen för uppdraget ska Statskontoret även granska hur Försäkringskassans samordningsuppdrag kan utvecklas.

Statskontoret ska även analysera om Försäkringskassans nuvarande kvantitativa och kvalitativa indikatorer och mått är ändamålsenliga för att följa upp att människor får sin rätt till ersättning utredd och prövad och att de får de förebyggande insatser eller det stöd för återgång i arbete som de har rätt till. Vid behov ska Statskontoret lämna förslag på andra utvecklade indikatorer och mått.

Statskontoret ska delredovisa uppdraget senast den 15 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 mars 2023. 

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter