Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Upphovsmän och andra kulturskapares möjlighet till ersättning och alternativ tvistelösning ska utredas

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att en utredning ska överväga om upp­hovs­män och utövande konstnärers möjlig­het till ersätt­ning när deras arbete till­gänglig­görs på begäran, exempelvis via ström­nings­tjänster för film eller musik, kan för­bättras. Utred­ningen ska också överväga om ytter­ligare möjlig­heter till alter­nativ tvist­lösning på upp­hovs­rätts­området behövs.

Frågorna som utred­ningen ska se över har aktuali­serats i anslutning till genom­förande­arbetet av EU:s nya direktiv om upp­hovs­rätt på den digitala inre mark­naden.

Dir. 2021:31 Ersättning vid till­gäng­lig­göran­den på begäran och alter­nativ tvistl­ösning på upp­hovs­rätts­området

–  I dag har vi fan­tas­tiska möjlig­heter att – när vi vill – ta del av film, musik och annat kreativt innehåll via digitala tjänster. Samtidigt har många av de artister och upp­hovs­män som är med och fyller tjänsterna med inne­håll svårt att leva på sitt skapande. Därför behöver vi nu se över om kultur­skaparna får en rimlig del i den ekono­miska fram­gång som den digitala utveck­lingen inne­burit, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.  

Den särskilda utredaren ska bland annat:

  • ta ställning till om det finns behov av, och är lämpligt, att införa en ersättning för upp­hovs­män och utövande konst­närer som man inte kan avstå från eller överlåta, så kallad oav­vislig ersätt­nings­rätt,
  • ta ställning till är om det finns behov av ett nytt, frivilligt system för tviste­lösning, utanför domstol, när det gäller tvister om bland annat ersätt­ning mellan upphovs­män eller utövande konstnärer och de som förvärvat rättig­heterna. Vid behov ska utredaren dessutom föreslå nödvän­diga författ­nings­ändringar.

Som särskild utredare utses Dag Mattsson, justitieråd i Högsta domstolen. Uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh