Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Betänkande om förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen överlämnat till regeringen

Publicerad

Regeringens utredare Kristina Alsér har idag överlämnat sitt betänkande SOU 2021:60 Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen. Utredaren har brett analyserat och identifierat olika regelverk som är betungande för mikroföretag, och lämnar förslag på förenklingar av sådana regelverk. Utredaren har också sett över bokföringslagen i syfte att åstadkomma ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk som är anpassat till dagens förhållanden.

Utredningen konstaterar att de regelområden som mikroföretagen upplever som mest betungande är regler kring att ha anställda, skatte- och mervärdesskatteregler, dataskydd- och informationssäkerhet, miljöregler, plan- och byggregler, regler kring offentlig upphandling, och branschspecifika regler. Utredningens huvudsakliga slutsats är dock att mikroföre­tagen upplever att det är helheten av den samlade regelbördan från alla regelverk samlat som upplevs som mest be­tungande, snarare än ett enskilt regelverk.

Utredningen lämnar följande konkreta förslag till förenklingar av regelverk för mikroföretagande (1) avskaffande av hotelltillståndet, (2) avgränsade förenklingar gällande möjligheterna att ersätta eller ändra befintliga små byggnader i strandskyddade områden, (3) förenklingar i reglerna om kör- och vilotider. Utredningen föreslår också att flera andra identifierade regelförenklingar bör beredas eller utredas vidare.

Utredningen konstaterar också att små företag ofta upplever problem i kontakter med myndigheter, kontakterna är bl.a. ofta inte snabba eller enkla. Utredningens bedömning är därför att det behövs tillkommande styrningsåtgärder för att säkra att myndigheterna efterlever de krav som framgår av t.ex. förvaltningslagen, men också för att myndigheterna ska arbeta mot målen för förenklingspolitiken.

Utredningen lämnar också förslag på en process för att löpande identifiera och hantera framtida förenklings­behov. Utredningen framhåller att det behövs en systematisk process för utforma och följa upp regelgivning, och att den processen behöver omfatta ex ante utvärderingar i samband med den ursprungliga utformningen av en regel, ex post utvärderingar när en regel använts en period och ska utvärderas, samt möjligheter att anmäla att en regel inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt och därför behöver utvärderas.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.