Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ett förenklat upphandlingsregelverk till Lagrådet

Publicerad

Genom ett tydligare regelverk ökar möjligheterna för upphandlade organisationer att arbeta strategiskt med inköp samtidigt som det blir enklare för leverantörerna att bidra på bästa sätt.

Förslagen syftar till att göra regelverket för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enklare och mer flexibelt. Bakgrunden till förslagen är att utformningen av det nuvarande regelverket har bedömts vara svåröverskådlig och otymplig.

- Syftet med förslagen är att göra regelverket så enkelt, flexibelt och effektivt som möjligt. För mig betyder förenkling färre krångliga regler och mindre administration. Med enklare och mer flexibla regler kan vi flytta fokus från juridiken och i stället ta ett helhetsperspektiv på den goda affären, säger civilminister Lena Micko.

Förslagen motsvarar i stor utsträckning det som Förenklingsutredningen föreslog i betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44). I lagrådsremissen föreslås bland annat:

  • ett förenklat och mer flexibelt regelverk för upphandlingar under EU:s tröskelvärden (ekonomiska gränsvärden).
  • att det nya regelverket även ska omfatta upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning.
  • en särskild bestämmelse om dialog mellan en upphandlande myndighet och anbudsgivare i en pågående upphandling.
  • en ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning i domstol.
  • att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska höjas upp till tröskelvärdena, dvs. ca 7,7 miljoner kronor enligt lagen om offentlig upphandling.
  • att upphandlingsdirektivens bestämmelser om möjligheten att reservera upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster för vissa organisationer, t.ex. idéburna aktörer, ska genomföras fullt ut i lagarna.
  • att upphandlande myndigheter inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under vissa belopp. För lagen om offentlig upphandling föreslås en nedre beloppsgräns om 700 000 kronor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.

 

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.