Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationella riktlinjer för förlossningsvården

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram nationella riktlinjer och komplettera kunskapsstödet för förlossningsvården. Syftet med riktlinjerna är att främja kontinuitet, delaktighet och en jämlik vård under graviditet, förlossning och eftervård.

Förlossningsvården och kvinnors hälsa är ett prioriterat område för regeringen och 2015 inleddes en långsiktig och riktad satsning för att stärka bland annat förlossningsvården. Under perioden 2015–2021 har regeringen avsatt totalt 7,6 miljarder kronor till förlossningsvården och andra områden för att stärka jämlikheten inom vården samt kvinnors hälsa.

Uppdraget till Socialstyrelsen ska bidra till att kvinnor får en jämlik vård och görs delaktiga i beslut som rör deras reproduktiva hälsa, såväl innan som efter graviditeten. Uppdraget innebär att samordna redan befintliga och pågående kunskapsstöd på området, och analysera om ytterligare kunskap behöver tas fram. Det samlade stödet ska kompletteras med stöd för prioriteringar i form av nationella riktlinjer. Arbetet ska bidra till en sammanhållen vårdkedja inom hela området.

Socialstyrelsen ska lämna en muntlig delredovisning till Socialdepartementet senast den 1 juni 2022. En första publicering av arbetet ska ske senast den 30 december 2022. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2021.

Uppdraget till Socialstyrelsen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen har även beslutat om en ändring i regleringsbrevet för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Myndigheten ska sammanställa de insatser som genomförts på området kvinnors hälsa och förlossningsvården till följd av regeringens satsning under åren 2015–2022. I uppdraget ingår att beskriva hur området har utvecklats under samma period, samt analysera insatserna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström