Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nytt system ska bidra till stärkta gränser och ökad säkerhet inom Schengenområdet

Publicerad

Personer som är medborgare i länder utanför EU som i dag kan resa till Schengen utan visering kommer att behöva ett resetillstånd innan avresa. Justitiedepartementet remitterar nu en promemoria med förslag till de ändringar som krävs för att anpassa svensk lag till den nya EU-förordningen, Etias.

I september 2018 antogs Etias-förordningen som är ett nytt system för reseuppgifter och resetillstånd inom EU. Den innebär att personer som är medborgare i ett land utanför EU och som kan resa till Schengenområdet utan en visering, kommer att behöva ett tillstånd före resan. Samtidigt införs krav på ett giltigt resetillstånd för inresa till och vistelse i Schengenområdet, enligt EU:s gränskodex.

– Systemet blir ett nytt verktyg för en starkare gräns och ökad säkerhet inom hela Schengenområdet. Det blir till exempel möjligt att på förhand bedöma om en resenärs vistelse i Schengen kan utgöra en säkerhetsrisk, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

De brottsbekämpande myndigheterna kommer även att kunna använda uppgifter från systemet i sitt arbete mot grov brottslighet.

Prövningen av ansökningarna kommer att ske automatiskt och de flesta kommer att beviljas, där sökandens uppgifter jämförs med uppgifter i bland annat EU-gemensamma informationssystem såsom Schengens informationssystem. Vissa ansökningar kommer dock att prövas manuellt vid nationella Etias-enheter. Polismyndigheten föreslås vara nationell enhet i Sverige.

EU-kommissionen ska bestämma när kravet på resetillstånd träder i kraft, bedömningen är dock att systemet ska tas i drift i december 2022. Den nya förordningen är direkt tillämplig i Sverige men kräver vissa ändringar av befintlig lagstiftning. Därför har en promemoria med förslag till ändringar tagits fram som nu skickas på remiss. Regeringen kommer därefter att föreslå nödvändiga lagändringar.

Fakta

Etias är en förkortning av European Travel Information and Authorisation System. Systemet liknar ESTA, det system som gäller för resor till USA (U.S. Electronic System for Travel Authorization).

Det är tredjelandsmedborgare som är undantagna kravet på visering för resa till Schengenområdet som kommer att omfattas av det nya kravet på resetillstånd. Med tredjelandsmedborgare avses medborgare i länder som inte är medlemmar i EU. För närvarande är det medborgare från omkring 60 länder som inte är medlemmar i EU och som är undantagna från kravet på visering.

Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein deltar i Schengensamarbetet. Medborgare från de länderna kommer inte att omfattas av kravet på resetillstånd.

Inrättande av Etias är en del av EU:s arbete med att stärka de yttre gränserna. I det arbetet ingår också bl.a. inrättandet av ett elektroniskt in- och utresesystem. En promemoria med förslag till kompletterande bestämmelser till det regelverket skickades ut på remiss tidigare i år (Ds 2021:9).

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00