Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Regeringen lägger fram förslag på stärkt skydd för hyresgäster

Publicerad

I dag har regeringen över­lämnat en proposi­tion till riks­dagen med förslag för att stärka skyddet för hyres­gäster. Förslagen syftar till att ge ett förbättrat skydd bland annat när hyres­fastigheter missköts och när hyres­lägen­heter förstörs genom brand eller liknande händelse.

I dag saknar hyres­gäster skydd när en lägen­het har förstörts, såvida inte fastighets­ägaren själv erbjuder ett nytt hyres­kontrakt. Det före­kommer också att hyres­fastig­heter missköts på ett sätt som allvarligt drabbar de boendes trygghet och hälsa.

Prop. 2020/21:201 Stärkt skydd för hyresgäster

Misskötta fastigheter är även en del av problemet med social dumpning när oseriösa fastig­hets­ägare köper upp otjänliga fastig­heter som de sedan erbju­der till personer som inte redan bor i den aktuella kom­munen. Att hyres­nämnden föreslås få möjlighet att ingripa mot oseriösa fastighets­ägare på ett tidigare stadium är en del i regeringens arbete mot social dumpning.

I propositionen föreslår regeringen bland annat:

  • att det införs en möjlig­het att ingripa mot brister i förvalt­ningen av hyres­fastig­heter på ett tidigt stadium, genom att hyres­nämnden kan vites­förelägga fastighets­ägare att åtgärda bristerna,
  • att en hyresgäst vars läge­nhet förstörs genom brand eller liknande ska erbjudas ett nytt hyres­avtal av hyres­värden, förutsatt att det är skäligt,
  • att hyres­gäster som får en väsent­ligt höjd hyra efter en reno­vering ska få förbätt­rade möjlig­heter att ställa om till den nya hyran genom att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag och
  • att privat­personer som hyr ut ägda bostäder och bostads­rätter inte längre ska ha rätt att utan skäl säga upp ett tids­­begrän­sat hyres­avtal i förtid.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.