Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag att höja skadestånd till brottsoffer

Publicerad

I dag har justitie- och migrations­minister Morgan Johansson tagit emot betänkandet Ersättning till brottsoffer. Utred­ningen föreslår bland annat höjda skade­stånd till brottsoffer.

Ladda ner:

Genom att på olika sätt stärka brotts­offers rätt till skade­stånd och under­lätta för brotts­offer att få betalt kan skade­verk­ningarna av brott minskas. För den som utsatts för ett brott fyller rätten till skade­stånd flera viktiga funk­tioner, bland annat kan det bidra till en känsla av upp­rättelse för den kränk­ning som brottet inne­burit.

SOU 2021:64 Ersättning till brottsoffer

Den särskilde utredaren Mikael Forsgren, chefs­råd­man vid Umeå tingsrätt, har haft i upp­drag att se över vissa regler som gäller brotts­offers rätt till skade­stånd och deras möjlig­heter att få ut sådan ersätt­ning.

Utredningens förslag syftar till att åstad­komma påtag­liga höjningar av skade­stånd för kränk­ningar med anled­ning av brott, i många fall fördubb­lade ersätt­nings­nivåer. För vissa typer av brott, bland annat våld i nära relation, sexual­brott mot barn och rån, föreslås ytter­ligare höjningar. Vidare lämnas förslag som inne­bär att rätten till kränk­nings­ersätt­ning för poliser och andra yrkes­grupper med särskild bered­skap utökas.

Utredningen föreslår också att det införs en särskild anhörig­ersätt­ning. Det är en helt ny ersätt­nings­form som ska betalas till nära anhöriga till personer som dödats genom vissa allvar­liga brott, exempelvis mord. Vidare föreslås att det ska bli lättare att utmäta medel hos gärnings­personer för att betala brotts­skadestånd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00