Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till följd av Brexit träder i kraft

Publicerad

I dag, den 15 juli 2021, träder lagen med komplet­terande bestäm­melser om straff­rättsligt sam­arbete mellan EU och Stor­britannien i kraft.

Bestämmelserna i lagen kompletterar vissa delar av avtalet mellan EU och Stor­britan­nien och avser sam­arbetet om över­lämnande av miss­tänkta eller dömda personer och verk­ställig­het av beslut om för­verkande av egendom.

Överläm­nande av miss­tänkta eller dömda personer sker huvud­sakligen på samma sätt som inom ramen för den europeiska arreste­rings­ordern. Sverige kommer dock inte att över­lämna sina egna med­borgare till Stor­britan­nien. Vidare finns en möjlig­het att vägra överläm­nande för politiska brott.

Åklagare och allmän domstol är rättsliga myndig­heter i Sverige med behörig­het att besluta i ärenden som gäller över­lämnande av miss­tänkta eller dömda personer till och från landet.

De komplet­terande bestäm­melserna omfattar även sam­arbetet gällande verk­ställig­het av beslut om förverkande av egendom, i både Sverige och Stor­britan­nien. Bland annat inne­bär det att Krono­fogde­myndig­heten kan begära att ett svenskt beslut om förverkande ska verk­ställas i Storbritannien.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg