Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ändra uppdraget för den parla­men­ta­riska kom­mittén som ska ta fram underlag för en kunskaps­baserad och brett förankrad kriminal­politik.

Framtidens poliser kan komma att ställas inför utökade och föränder­liga krav. Utredningens uppdrag utökas därför att omfatta även över­gripande frågor om kompetens­behov hos Polis­myndig­heten och andra brotts­bekäm­pande myndig­heter.

Dir. 2021:62 Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)

I uppdraget ingår sedan tidigare att analy­sera och bedöma förmågan hos rätts­väsendet och andra aktörer för att möta de viktigaste kriminal­politiska utmaningarna på det brotts­före­byggande och brotts­bekämpande området.

För att ge kommittén bättre förut­sätt­ningar att under utrednings­tiden genomföra detta utökade uppdrag utgår uppdraget att genom­föra en genom­lysning av hur ett modernt straff­system bör vara utformat för att kunna bidra till de kriminal­politiska målen.

Trygghets­bered­ningen tillsattes i mars 2020 och består av represen­tanter från samtliga riksdags­partier och är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gäng­kriminalitet. Varje år görs en delredo­visning av slut­satserna. Den slutliga redo­visningen ska lämnas till regeringen senast den 31 oktober 2024.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh