Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om pandemins effekter på den ekonomiska jämställdheten

Publicerad

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram och sprida kunskap om pandemins påverkan på den ekonomiska jämställdheten i Sverige. Myndigheten ska undersöka om, och i så fall hur, de ekonomiska skillnaderna mellan olika grupper av kvinnor och män har påverkats under pandemin.

Pandemin har haft, och fortsätter att ha, omfattande konsekvenser för hela samhället, ekonomin och arbetsmarknaden. Enligt 2021 års “Global Gender Gap”-rapport från World Economic Forum har 2020 års pandemi vidgat den globala jämställdhetsklyftan med en generation. Det saknas dock en sammanhållen bild av hur den ekonomiska jämställdheten i Sverige påverkats av pandemin. Regeringen uppdrar därför åt Jämställdhetsmyndigheten att ta fram ett kunskapsunderlag om pandemins konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten i Sverige. 

Uppdraget ska baseras på befintlig kunskap och forskning och undersöka hur den ekonomiska situationen för enskilda påverkas av kön i samspel med andra faktorer och maktordningar. Myndigheten ska bland annat fokusera på förhållanden och villkor för ekonomisk jämställdhet för inrikes respektive utrikes födda kvinnor och män, kvinnor och män med låg disponibel inkomst, kvinnor och män med funktionsnedsättning, samt kvinnor och män med svag anknytning till arbetsmarknaden. Myndigheten ska också analysera om det finns några skillnader när det gäller ekonomisk jämställdhet med koppling till ohälsa.

I uppdraget ingår att sprida kunskapen genom en utåtriktad kommunikationsinsats under hösten 2021. 

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1,5 miljoner kronor under 2021. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 17 december 2021.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.