Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Beslut om proposition med förslag till en konsultationsordning för det samiska folket

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en omarbetad proposition med förslag till en ny lag om konsultation i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket. Syftet är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter. Det omarbetade förslaget innebär bland annat att konsultationsordningen införs i två steg.

Förslaget innebär att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter samt – efter en ändring av lagen – regioner och kommuner ska vara skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för urfolket samerna. 

– Det är mycket glädjande att vi nu kan ta detta beslut. En konsultationsordning är ett viktigt steg i att stärka det samiska folkets rättigheter och självbestämmande, liksom en möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som rör samiska förhållanden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Mot bakgrund av diskussioner med riksdagens partier beslutade regeringen den 24 mars 2021 att återkalla det tidigare förslag för att göra några justeringar. Framför allt innebär ändringarna att kommuner och regioner blir konsultationsskyldiga två år efter att konsultationsskyldighet införts för regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter. Det innebär att den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022 och att kommuner och regioner blir konsultationsskyldiga genom den ändring av lagen som föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Sametinget har involverats före och vid delning av propositionen.


Bakgrund
Samerna är ett urfolk i Sverige. Regeringen har en högt ställd ambition gällande arbetet med mänskliga rättigheter. Internationella kommittéer och experter har vid flera tillfällen rekommenderat Sverige att se till att nationell lagstiftning tillgodoser det samiska folkets möjlighet att påverka beslut som rör dem. Även om dessa rekommendationer och synpunkter från internationella granskningsorgan inte är folkrättsligt bindande, lägger Sverige stor vikt vid dem. I Norge och Finland finns det regler om konsultation med samerna. Förslaget är ett viktigt steg för att säkerställa det samiska folkets rätt att delta i beslutsprocesser samt främja samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.