Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Publicerad

Regeringen föreslår stora satsningar på att hantera covid-19-pandemin eftersom den fortfarande är en stor utmaning i Sverige såväl som globalt. Bland annat föreslås ytterligare medel till vaccin och vaccinationer, storskalig smittspårning och testning samt förstärkning till myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering och förlängd möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger.

– Covid-19-pandemin fortsätter att vara en stor utmaning för samhället. Det är viktigt att vi håller fortsatt vaksamhet och beredskap för att hantera pandemin. Därför tillför regeringen stora resurser och medel till hanteringen av pandemin, säger socialminister Lena Hallengren.

Ytterligare miljarder till vaccin och vaccinationer samt storskalig testning och smittspårning

Vaccination är ett av de viktigaste redskapen för att undvika allvarlig sjukdom och död i covid-19. En effektiv vaccinering som minskar smittspridningen minskar lidande och leder till att samhället kan öppnas upp i högre utsträckning. Regeringen föreslår därför att 3,5 miljarder kronor tillförs för kostnader för inköp samt för eventuella kostnader för vidareförsäljning av vaccin mot covid-19 under 2022. För samma ändamål tillförs ytterligare 1 miljard kronor under 2021.Totalt uppgår budgeterat belopp till 4 miljarder kronor 2021.

Enligt den överenskommelse som regeringen ingått med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) åtar sig staten att betala för vaccin och vaccinationer. För att kunna ersätta regionerna för fortsatta vaccinationer under nästa år föreslås att 2,1 miljarder kronor avsätts för 2022. Vidare föreslås ytterligare 500 miljoner kronor avsättas för 2021 i fall det under hösten blir aktuellt att genomföra vaccination med påfyllnadsdoser.

Storskalig PCR-testning, antigentestning (även kallade snabbtester) samt smittspårning är tillsammans viktiga verktyg för att ställa korrekta diagnoser, pressa ned smittspridningen och för att få en korrekt bild av smittläget i landet. Regeringen föreslår nu att medlen för storskalig testning och smittspårning ökas med 6 miljarder kronor för 2021 och med 2 miljarder kronor för 2022.

Mer medel tillförs centrala myndigheter i hanteringen av covid-19-pandemin

Regeringen förstärker Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens arbete med covid-19-pandemin. Det är angeläget att myndigheterna har de resurser som behövs för att kunna intensifiera och stärka arbetet med pandemin. Folkhälsomyndighetens arbete med covid-19 behöver stärkas i år och sedan även fortsätta under nästa år. Socialstyrelsen har en central roll i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap och i Sveriges hantering av pandemin.
Regeringen föreslår därför att Folkhälsomyndighetens förvaltningsanslag ökas med 25 miljoner kronor under 2021 och 51 miljoner under 2022. Socialstyrelsens förvaltningsanslag föreslås ökas med 30 miljoner kronor under 2022.

Regeringen föreslår också att 75 miljoner kronor under 2021 och 125 miljoner kronor 2022 avsätts för att säkra den nationella tillgången till och lagerhållning av skyddsutrustning, medicinskteknisk utrustning, annan materiel och läkemedel med mera som köpts in till följd av covid-19. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört inköp av skyddsutrustning, annan materiel och medicinteknisk utrustning under spridningen av covid-19 för att säkra den nationella tillgången i de fall kommuners och regioners egna resurser inte räcker till.

I budgetpropositionen föreslår regeringen även att 65 miljoner kronor avsätts under 2022 för det fortsatta arbetet med de digitala covidbevisen. Medlen ska bland annat användas till att stärka de statliga myndigheternas arbete, till exempel kostnader för utveckling, drift, förvaltning och support till enskilda, samt till regionerna för fortsatt arbete med tillfrisknandebevis.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås för resterande delen av 2021 få ytterligare 20 miljoner kronor för att fortsätta samordna kommunikationsinsatserna med anledning av coronapandemin. Mot bakgrund av den fortsatta smittspridningen ser regeringen ett fortsatt behov av samordnade kommunikationsinsatser från myndigheterna till allmänheten. Det är också fortsatt viktigt att nå ut till olika målgrupper, både på olika språk och med tillgänglighetsanpassad kommunikation.

Förlängning av ersättning när skola eller förskola stänger

Regeringen avser att förlänga förordningen om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19 till utgången av januari 2022. Det innebär att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-19. Förlängningen omfattar även viss tillfällig föräldrapenning för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn.

Inga extra medel tillförs föräldraförsäkringsanslaget med anledning av detta.

500 miljoner kronor till förstärkning av försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvården

Sveriges förmåga att i kris och krig skydda befolkningen och säkra centrala samhällsfunktioner, inklusive sjukvården, ska stärkas. Regeringen vill genomföra en rad åtgärder för att stärka systemet för försörjning av hälso- och sjukvårdsmaterial och läkemedel. Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har lämnat ett omfattande underlag med förslag som kommer att vara en central utgångspunkt för regeringens arbete på detta område. Regeringen föreslår att 500 miljoner kronor tillförs det fortsatta arbetet med att stärka försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården från och med 2024.

Inom ramen för regeringens arbete med att stärka det civila försvaret, även i hälso- och sjukvården, har tillskott av medel sedan tidigare aviserats för 2022 och framåt.

Tillsynsmedel till kommuner och länsstyrelser för med anledning av serveringslagen och covid-19-lagen

Den 12 augusti föreslog regeringen förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, den så kallade serveringslagen. Lagarna föreslås att förlängas med fyra månader till utgången av januari 2022. Regeringen föreslår därför i höstbudgeten att medel tillförs kommuner och länsstyrelsen för fortsatt tillsyn enligt serveringslagen och covid-19-lagen. Förslaget om förlängd giltighetstid samt förslaget om medel för tillsyn handlar om att ta höjd för en situation där lagarna

Regeringen föreslår att kommuner tillförs 45 miljoner kronor under 2021 och att det avsätts ytterligare 15 miljoner kronor under januari 2022. Länsstyrelserna föreslås tillföras 60,4 miljoner kronor under 2021 och ytterligare 20,2 miljoner kronor under januari 2022.

Propositionen om förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen hanteras för närvarande i riksdagens och riksdagen planerar att votera den 22 september 2021.

Förlängning av undantag för uppskjuten vård

Regeringen föreslår att nuvarande undantag från bedömningen mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård eller rehabilitering ska fortsätta att gälla även under 2022. Regeringens bedömning är att det kommer att ta tid innan situationen inom hälso- och sjukvården har normaliserats och vårdköerna arbetats av. Det kommer således fortfarande under 2022 finnas enskilda som fått sjukperioden förlängd på grund av att nödvändiga insatser från hälso- och sjukvården eller arbetsgivaren har behövt skjutas upp av covid-19-relaterade skäl.

Kostnaden i form av ökade sjukpenningutgifter beräknas till 220 miljoner kronor för 2022.

Utökning av arbetsskadeskyddet vid covid-19

Regeringen avsätter medel för att stärka arbetsskadeskyddet vid smitta av covid-19 och andra samhällsfarliga sjukdomar. Covid-19 har belyst hur en samhällsfarlig sjukdom kan påverka arbetslivet. I en sådan situation bör alla som utsätts för en samhällsfarlig smitta som covid-19 i arbetsmiljön omfattas av arbetsskadeförsäkringen, oavsett yrke eller arbetsuppgift. Regeringen avser att återkomma med förslag som stärker arbetsskadeskyddet vid smitta av covid-19 och andra samhällsfarliga sjukdomar. Utgifterna för statens budget beräknas öka med 12,5 miljoner kronor 2022. Av dessa 12,5 miljoner kronor föreslår regeringen att Försäkringskassan tillförs 2,5 miljoner kronor från 2022.

Tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19

Regeringen har vidtagit flera tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader, kompensation för karensavdrag och ersättning till egenföretagare för karensdagar, uppskjutet krav på läkarintyg från dag 8 till dag 15 i en sjukperiod och ersättning till personer som tillhör riskgrupper och anhöriga till riskgrupper gäller till och med den 30 september. Dessa åtgärder kommer att avslutas med anledning av att 70 procent av befolkningen är vaccinerade.

Regeringen har tidigare aviserat att man kommer att tillsätta utredningar för att se över karensavdraget och arbetsgivares sjuklöneansvar.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz