Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen förlänger uppdraget om medling i Härjedalen

Publicerad

Regeringen fattade den 27 maj beslut om att uppdra åt en medlare att förhandla fram tillfälliga markavtal för renbete i västra Härjedalen. Uppdragstiden gick ut den sista augusti men regeringen har nu beslutat att förlänga tiden till den 31 december i år.

Regeringen fattade beslut om att utse en medlare att förhandla fram tillfälliga markavtal mellan privata markägare och samebyn eftersom parterna har lyft konflikten i domstol. Markägarna har stämt samebyn och begärt att det ska fastställas att avtalen är uppsagda och att samebyn är betalningsskyldig för obetalda arrendeavgifter. Samebyn motsätter sig detta och menar att staten är betalningsskyldig, och har å sin sida stämt staten och begärt skadestånd.

Det råder oenighet mellan parterna och samebyn har akut brist på betesmark. Regeringen beslutade därför att en medlare skulle få i uppdrag att söka medla fram tillfälliga arrendeavtal mellan samebyn och de privata markägarna under tiden som domstolsprocesserna pågår. Staten kommer att finansiera dessa avtal fram till att processerna har avslutats. I dessa avtal ska det klart framgå att dessa inte ska föregripa domstolsprövningarna, utan gälla tillfälligt i avvaktan på lagakraftvunna avgöranden. Syftet är inte att ta ställning i processerna, utan att hjälpa parterna under tiden som osäkerhet råder om villkor och finansiering för renbetesarrendena. Medlarens uppdrag är ännu inte avslutat, men parterna har visat intresse för en lösning med tillfälliga avtal.

Medlaren, Severin Blomstrand, före detta justitieråd i Högsta domstolen, får nu fram till årsskiftet på sig att lösa situationen.  

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord