Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen vill underlätta för hållbart samhällsbyggande i Norrbotten och Västerbotten

Publicerad

Regeringen satsar på samhällsbyggande bland annat för att möta behov i samband med företagsetableringar i Norrbotten och Västerbotten. Regeringen föreslår också flera riktade åtgärder för att främja ett mer hållbart byggande och stärka samhällets motståndskraft inom råvaruförsörjning för byggsektorn. Tillsammans ska vi ta Sverige framåt efter pandemin och bygga samhället starkare och mer hållbart.

I norra Sverige sker flera stora företagsetableringar och expansioner som innebär att städer och orter kommer att växa på kort tid. Rådet för hållbara städer föreslås få ett förlängt uppdrag. Syftet med de medel som tillförs rådet, som är en viktig resurs i den statliga samordningen vad gäller hållbar stadsutveckling, är att ge bättre förutsättningar för kommuner i Norrbotten och Västerbotten att planera för hållbara och väl gestaltade livsmiljöer.

Tidigare i sommar aviserades att regeringen bland annat avsåg återkomma med ett antal långsiktiga och riktade åtgärder för att främja ett mer hållbart byggande och stärka samhällets motståndskraft inom råvaruförsörjning för byggsektorn. Utvecklingen mot ett mer hållbart och motståndskraftigt byggande behöver påskyndas. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 därför också insatser som kan bidra till minskad miljö-och klimatpåverkan och omställningen till en cirkulär ekonomi samt minska sårbarheten för vissa materialslag inom byggsektorn.

Insatser för hållbart samhällsbyggande i Norrbotten och Västerbotten

Flera stora företagsetableringar och -expansioner pågår och planeras i Norrbottens och Västerbottens län, det medför att städer och mindre orter kommer att behöva växa mycket på kort tid. Regeringen vill ge kommunerna de bästa förutsättningarna att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer och föreslår att medel avsätts för innovativa, inkluderande och hållbara samhällsbyggnadsprojekt i Norrbotten och Västerbotten. Stödet för 2022 omfattar 15 miljoner och trappas sedan upp för att omfatta 40 miljoner per år fram till 2030. Regeringen vill också förstärka Rådet för hållbara städer med 2 miljoner kronor per år. Rådet är en viktig resurs i den statliga samordningen för hållbar stadsutveckling.

Myndighetslyft inom cirkulär ekonomi i byggsektorn

Det finns en stor potential för byggsektorn att utvecklas mot en mer cirkulär ekonomi och på så sätt bidra till nationella och globala klimat- och miljömål. För att Boverket ska utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn avsätter regeringen tio miljoner kronor per år till och med 2024. Som en del i arbetet ska Boverket arbeta för att möjliggöra byggande med mindre cementanvändning och främja återvinning och återbruk av befintligt byggmaterial.

Förstärkta anslag till forskning om byggmaterial

Sverige har under lång tid haft en ökande befolkning. Det medför behov av ett långsiktigt bostadsbyggande och klimatsmarta byggmaterial. Regeringen genomför därför en riktad satsning på forskning och innovation om återbruk, återvinning, respektive nya och alternativa material i bygg- och anläggningssektorn. Vinnovas forskningsanslag förstärks med 35 miljoner kronor 2022. Anslaget förstärks även med 35 miljoner kronor per år 2023–2024 för att Vinnova tillsammans med Formas ska bidra till forskning och innovation om hållbara byggmaterial.

Uppdrag till Boverket om byggnaders klimatpåverkan och utökade klimatdeklarationer

Klimatdeklarationer kan leda till ett mer hållbart byggande och regeringen har sedan tidigare infört krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader fr.o.m. 1 januari 2022. Boverket föreslås nu få utreda om och hur ett införande av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas. Boverket anvisas 5 miljoner kronor för detta uppdrag.

Förstärkta resurser till SGU

Anslaget till Sveriges geologiska undersökning, SGU, ökas med 4 miljoner kronor 2022 för att identifiera åtgärder som kan öka tillgången på, och underlätta tillhandahållandet av alternativa bindemedel till betong från så kallade materialbanker, till exempel i befintliga byggnader. Naturvårdsverket ska kunna ta del av medlen.

Trästad Sverige

Målet för arbetet inom Trästad Sverige är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling för att skynda på övergången till ett cirkulärt och biobaserat byggande. Regeringen föreslår att ett bidrag på 2 miljoner kronor ges till föreningen Trästad Sverige under 2022 för att fortsätta stötta utvecklingen av klimatsmart och rationellt byggande i samhället.  

 

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.