Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skärpt lagstiftning ska göra det möjligt att stänga skolor med allvarliga brister

Publicerad

I dag har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ger Skolinspektionen större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor med allvarliga och återkommande brister.

– Skolan är till för eleverna. Där lämnar vi våra barn för att de ska lära sig mycket och fostras till demokratiska medborgare. Att driva skola i Sverige ska innebära att man därmed förvaltar samhällets förtroende för det uppdraget. Det ska endast seriösa aktörer kunna göra. Nu gör vi det lättare att stänga skolor som har återkommande allvarliga brister, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Det har vid flera tillfällen uppdagats att fristående skolor trots upprepad kritik från Skolinspektionen om att åtgärda allvarliga missförhållanden har kunnat fortsätta verksamheten eftersom myndigheten inte har haft tillräckligt lagstöd för att stänga dessa skolor. För att ändra på detta föreslår regeringen skärpningar av bestämmelserna i skollagen.

Om det inom två år efter ett beslut om föreläggande att åtgärda ett allvarligt missförhållande förekommer ett nytt eller annat allvarligt missförhållande, och om huvudmannen har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter, ska Skolinspektionen kunna stänga skolan. Det gäller oavsett om bristerna enligt det första föreläggandet har åtgärdats. Kommuner som är tillsynsmyndighet över enskilda huvudmän för fristående förskolor ges samma möjligheter att stänga fristående förskolor.

För att möjligheterna till ingripande ska bli så lika som möjligt för kommunala och enskilda huvudmän föreslår regeringen även att Skolinspektionen ska kunna besluta om verksamhetsförbud för en kommunal skola. Denna sanktion motsvarar sanktionen återkallelse av godkännande för enskilda skolhuvudmän.

Eftersom en kommun har ett särskilt lagstadgat ansvar för att tillhandahålla utbildning kommer dagens sanktion statliga åtgärder för rättelse, det vill säga att Skolinspektionen kan gå in och på kommunens bekostnad besluta om vilka åtgärder som ska vidtas för att avhjälpa bristerna, finnas kvar som ett alternativ. Skolinspektionen kan därmed välja den lämpligaste åtgärden i det enskilda fallet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00