Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Skatteverket tar över handläggning av stöd vid korttidsarbete från och med 1 april 2022

Publicerad

Regeringen har idag gett Skatteverket och Tillväxtverket i uppdrag att vidta förberedelser så att Skatteverket från 1 april 2022 kan vara handläggande myndighet för de uppgifter som Tillväxtverket i dag har att hantera enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Tillväxtverket har gjort, och gör, ett mycket omfattande arbete med att betala ut stöd vid korttidsarbete till företag som har drabbats hårt av de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Myndigheten har haft en viktig uppgift under pandemin och har på kort tid tredubblat personalstyrkan och betalat ut stöd för ca 600 000 anställda.

Skatteverket är i dag handläggande myndighet för den del av stödsystemet som kan aktiveras vid en synnerligen djup lågkonjunktur. Uppdragen som regeringen beslutade om i dag innebär att myndigheterna ska vidta förberedelser så att Skatteverket kan bli handläggande myndighet även för den permanenta delen av stödsystemet som infördes i april förra året och som Tillväxtverket är handläggande myndighet för i dag. Här ingår även handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete. Tillväxtverket ska dock fortsatt handlägga ärenden som har initierats hos Tillväxtverket före den 1 april 2022.

Skälet till att Skatteverket även ska ansvara för den permanenta delen av stödsystemet är bland annat att Skatteverket, som är en av statens tio största myndigheter, bedöms ha goda förutsättningar att hantera den mängd ärenden som stödet vid korttidsarbete på kort tid kan komma att innebära. Ett annat skäl är att Skatteverket har en etablerad kontroll- och brottsbekämpande verksamhet.

Ett byte av handläggande myndighet kräver riksdagens godkännande i nödvändiga delar. Regeringen avser att återkomma med förslag på författningsändringar.

Myndigheterna ska vid genomförandet av uppdragen beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd och samråda med Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor. Uppdragen ska redovisas senast den 1 maj 2022.

Mot bakgrund av den kommande flytten avser regeringen att öka Skatteverkets anslag med 7,5 miljoner kronor 2022 och 10 miljoner kronor från och med 2023. Tillväxtverkets anslag kommer samtidigt att minska med motsvarande belopp.

Därutöver avser regeringen att i budgetpropositionen för 2022 föreslå att Tillväxtverkets anslag för 2022 ökar med 345 miljoner kronor. Detta för att myndigheten ska kunna fullfölja hanteringen av ärenden som har inletts under framförallt senare delen av 2021.

 

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.