Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden ska tas fram

Publicerad

Genom en ändring i 2021-års reglerings­brev ger regeringen Brotts­före­byggande rådet (Brå) i uppdrag att ta fram statistik över utsatt­het för brott, trygghet och förtro­ende för rätts­väsendet i utsatta områden.

Brå genom­för årligen den Natio­nella trygg­hets­under­sökningen (NTU). NTU är en nationell brottsoffer- och trygg­hets­under­sökning där ca 74 000 personer svarar på frågor om utsatt­het för brott, otrygg­het och oro för brott, förtro­ende för rätts­väsen­det samt brotts­utsattas kontakter med rätts­väsendet. Utifrån denna under­sökning ska Brå nu utforma och ta fram stati­stiken för utsatta områden, både baserat på den områdes­indel­ning av utsatta områden som Polis­myndig­heten tar fram och använder samt de områdes­typer som Delega­tionen mot segrega­tion (Delmos) redo­visat inom ramen för sitt upp­drag att kart­lägga och analy­sera utveck­lingen av socio­ekono­misk segrega­tion i Sverige.

Syftet med upp­draget är att beskriva utveck­lingen av utsatt­het för brott, trygg­het och förtro­ende för rätts­väsendet i utsatta områden, samt möjlig­göra jäm­förelser med andra områden. Ökad kun­skap om hur utsatta områden exempel­vis skiljer sig från andra områden är viktigt för att sam­hällets aktörer ska kunna arbeta mot den problema­tik som finns.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh