Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Tre skatteförslag ska öka skatteintäkterna från 2024 och därmed bidra till den största satsningen på totalförsvaret i modern tid

Publicerad

Det försvarsbeslut som riksdagen fattade 2020 för perioden 2021–2025 innebär den största satsningen på totalförsvaret i modern tid. Under 2021–2025 kommer det ske en drygt 40-procentig nivåökning till det militära försvaret i jämförelse med 2020. Tre skatteförslag kommer att öka skatteintäkterna från 2024. De ökade intäkterna kan därmed användas som en del i finansieringen av de ökade försvarsanslagen 2024.

I samband med budgetpropositionen för 2022 presenteras tre nya skatteförslag med ikraftträdande 2024. Förslagen innebär ökade skatteintäkter från 2024, som kan användas som en del i finansieringen när regeringen förstärker totalförsvaret.

– Att fortsätta stärka det militära försvaret i enlighet med försvarsbeslutet är prioriterat. Nu presenterar vi delar av finansieringen för 2024, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Förslagen handlar om höjd skatt på alkohol och tobak och en ny moderniserad källskatt på utdelningar till utländska personer som ska ersätta dagens kupongskatt. De kommande förslagen väntas ge ökade skatteintäkter med omkring 1,25 miljarder kronor årligen från och med 2024.

Om förslagen

Höjd skatt på alkohol och tobak

Regeringen kommer att avisera höjningar av skatterna på alkohol och tobak som ska träda i kraft 1 januari 2024.

Alkohol- och tobaksskatterna är effektiva styrmedel för att förbättra folkhälsan. Förslagen innebär samtidigt ökade skatteintäkter. Den svenska alkoholskatten har inte justerats sedan 2017, vilket har lett till att skattesatserna har halkat efter den övriga prisutvecklingen i samhället.

Tobaksskatten räknas varje år om utifrån förändringar i prisläget, men har trots det minskat i jämförelse med flera grannländer, där tobaksskatterna höjts i mycket större omfattning.

Regeringen har sedan tidigare aviserat höjningar av skatterna på alkohol och tobak från och med den 1 januari 2023. I och med denna avisering kommer alltså skattesatserna att höjas både 2023 och 2024.

Regeringen avser att återkomma med ett detaljerat förslag där exempelvis nivån på skattehöjningen för olika typer av alkohol och tobak framgår. Förslagen bedöms preliminärt ge ökade intäkter med strax över 1 miljard kronor från och med 2024.

En moderniserad källskatt på utdelningar till utländska personer ersätter kupongskatten

Det andra förslaget som regeringen kommer att avisera i höstbudgeten är en ny moderniserad källskatt på utdelning till utländska personer. Källskatt är den skatt som utländska ägare betalar på utdelning från svenska bolag och fonder. Källskatten ska ersätta den nuvarande kupongskatten.

Förslaget bedöms öka statens intäkter med 0,23 miljarder kronor per år. Den offentligfinansiella effekten kommer i huvudsak från ett minskat skattefel på grund av att Skatteverket får ökade kontrollmöjligheter. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson

Mer om budgeten för 2022

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2022 till riksdagen.