Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utökade befogenheter för Kriminalvården att tillfälligt kunna omhänderta villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

Publicerad

Justitie­departe­mentet har i dag remitterat en prome­moria där det föreslås att Kriminal­vården tillfälligt ska kunna omhän­derta personer som bryter mot de villkor som gäller under vill­korlig frigiv­ning eller skydds­tillsyn.

Ny lag­stift­ning som trädde i kraft den 1 maj ger Kriminal­vården ökade möjlig­heter att vidta kontroll- och stöd­åtgärder för vill­korligt fri­givna och skydds­tillsyns­­dömda, genom att bland annat kontrol­lera dem med elektro­nisk över­vakning. Det ger även ökade möjlig­heter att upp­täcka när den som blivit vill­korligt fri­given eller dömd till skydds­tillsyn missköter verk­ställig­heten. Nu går regeringen vidare med ytter­ligare förslag på åtgär­der som ökar Kriminal­vårdens befogen­heter.

Promemoria: Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

– Det är viktigt att Kriminal­vården snabbt kan vidta åtgärder vid konsta­terad missköt­samhet för att minska risken för att den dömde begår nya brott och för att kunna verka för personens anpass­ning i sam­hället, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson. 

I prome­morian föreslås att Kriminal­vården ska kunna besluta om att tillfälligt omhän­derta personer som bryter mot de villkor som gäller under vill­korlig frigiv­ning eller skydds­tillsyn. Kriminal­vårdens beslut ska gälla omedel­bart och över­vaknings­nämnden ska senast dagen därpå pröva om det ska fort­sätta att gälla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh