Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

1,6 miljarder kronor kan delas ut från Allmänna arvsfonden

Publicerad

Regeringen beslutar att 1,6 miljarder kronor ska kunna delas ut från Allmänna arvsfondens samlade tillgångar under 2022. Regeringen beräknar också att de tillgängliga medlen för utdelning kan öka till 1,8 miljarder under 2023 och 2 miljarder kronor under 2024.

Det är regeringen som beslutar om nivån för utdelning från Allmänna arvsfonden, i enlighet med den nya lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden, som trädde i kraft i juli i år. Kammarkollegiet ska varje år lämna förslag till regeringens beslut, efter att ha inhämtat synpunkter från Arvsfondsdelegationen.

Det utdelningsbara beloppet får inte medföra att fondens långsiktiga förvaltning och fortlevnad äventyras och bör utgå från en bedömning av behovet av stöd och att beslutade medel över tid ska vara i balans med inflödet till fonden.

Om Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Stöd får lämnas till organisationer som bedriver ideell verksamhet och, om det finns särskilda skäl, även till en offentlig huvudman. Stöd får inte lämnas till enskilda personer.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot