Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

Publicerad

Regeringen föreslår lag­änd­ringar som ska anpassa svensk rätt till EU:s nya elektro­niska in- och utrese­system. Systemet förenklar EU:s identi­fiering av in- och utresande och är ett verktyg i det brotts­bekämpande arbetet.

I en lagråds­remiss föreslår regeringen de lagänd­ringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det nya EU-rättsliga regel­verket. Förslagen innebär bland annat att en utlän­ning ska lämna finger­­avtryck och låta sig bli foto­graferad för att en kontroll mot in- och utrese­systemet ska kunna göras.

Lagrådsremiss: Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

Bakgrunden till för­slagen är två EU-förord­ningar som antogs 2017. De inne­bär att det ska inrättas ett gemen­samt in- och utrese­system där tredje­lands­medborgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser ska regist­reras elektro­niskt. Denna registrering ersätter medlems­staternas tidigare stämpling av rese­handlingar vid in- och utresa. Syftet med det nya systemet är att förbättra och effektivisera in- och utrese­kontrollerna vid de yttre gränserna.

– Nu kommer EU att ha bättre möjlighet att identi­fiera personer som inte uppfyller villkoren för inresa eller vistelse inom medlems­staternas terri­torium. Systemet kommer att vara ytter­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ligare ett verktyg för de brotts­bekäm­pande myndig­heterna i arbetet med att förstärka den inre säker­heten och kampen mot terrorism och grova brott, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh