Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om ytterligare förlängning av covid-19-lagen och serveringslagen för fortsatt beredskap

Publicerad

I dag har ett förslag om förlängning av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen skickats på remiss. Det föreslås att lagarna ska förlängas från den 1 februari 2022 till och med den 31 maj 2022. Syftet är att säkerställa en fortsatt god beredskap för att hantera covid-19-pandemin. Det föreslås också ändringar i de båda lagarna, bland annat att regeringens möjlighet att stänga verksamheter tas bort.

– I promemorian föreslås ytterligare en förlängning av lagarna eftersom vi fortfarande befinner oss i en pandemi, och det är svårt att förutse utvecklingen under den kommande våren 2022. Regeringen behöver fortsatt ha god beredskap som gör det möjligt att vidta effektiva och träffsäkra smittskyddsåtgärder om behov skulle uppstå, säger socialminister Lena Hallengren.

I promemorian föreslås även ändringar i de båda lagarna. När det gäller covid-19-lagen innebär ändringarna bland annat att regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om att verksamheter behöver stänga tas bort. Detsamma gäller regeringens möjlighet om att förbjuda sällskap av en viss storlek på allmän plats. Därtill tas även kommunernas möjlighet att meddela förbud om att vistas på särskilt angivna platser bort.

Vidare föreslås ändringar av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, den så kallade serveringslagen. Ändringen innebär att serveringsställen och de verksamheter som träffas av covid-19-lagen framöver kommer att regleras mer lika när det gäller vilka krav på smittskyddsåtgärder som regleras i lag. Även möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda tas bort. 

I september remitterades ett förslag om hur vaccinationsbevis kan vara en smittskyddsåtgärd på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att kunna möjliggöra ett större antal deltagare om det finns reglerade deltagarbegränsningar. Förslagen är framtagna med stöd av covid-19-lagen och utgör ett underlag i syfte att ha i beredskap för ett eventuellt försämrat läge. Om de förslag som har remitterats gällande vaccinationsbevis ska kunna tas vidare behöver covid-19-lagen vara fortsatt i kraft.

I promemorian görs även bedömningen att det finns behov av att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bland annat bedöma behovet av lagarna fram till utgången av januari 2022 men även myndighetens bedömning av behovet av lagarna under våren 2022.

Remissinstanserna får nu möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i promemorian och svaren ska lämnas senast den 1 november 2021. 

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot