Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Kvotpliktsystem ska öka energieffektiviseringen

Publicerad

Ska samhället klara klimatomställningen med hjälp av en omfattande elektrifiering behöver den energi som produceras användas så effektivt som möjligt. Regeringen har därför utsett Göran Enander, landshövding i Uppsala län, till särskild utredare med uppgift att föreslå ett kvotpliktssystem för energieffektivisering (s.k. vita certifikat). Syftet med vita certifikat är att skapa ett marknadsbaserat och kostnadseffektivt styrmedel som ökar energieffektiviseringstakten i Sverige, bidrar till att de energi- och klimatpolitiska målen nås samt underlättar en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av samhället.

Utredaren ska vid förslag på utformning av ett kvotpliktssystem göra bland annat följande:

  • föreslå en möjlig kvotkurva för perioden fram till och med 2030 samt för perioderna 2031–2040 och 2041–2050,
  • föreslå vilka aktörer som lämpligen skulle kunna vara kvotpliktiga parter,
  • föreslå ett system för verifiering och tillsyn av uppnådda energibesparingar, med en utformning som ger så låga administrativa kostnader som möjligt,
  • föreslå hur systemet bör utformas för att administration, tillsyn och kontroll ska vara självfinansierande,
  • föreslå sanktioner för kvotpliktiga parter som inte uppfyller sin kvotplikt,
  • föreslå hur handel med vita certifikat ska regleras,
  • genomföra en samhällsekonomisk analys av förslagen som läggs fram, bland annat ska förslagens kostnadseffektivitet analyseras, deras bidrag till att uppnå EU:s klimat- och energipolitiska mål beskrivas och överlappning med andra styrmedel kartläggas.

- En effektiv användning av energin är en viktig pusselbit i klimatomställningen, men det går för långsamt. Ett system med vita certifikat kan snabba på energieffektiviseringen och bidra till att vi når målen, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

- Göran Enander har lång erfarenhet från Regeringskansliet, som statssekreterare vid Miljö- och energidepartementet och som särskild utredare. Han är samordnande landshövding för länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatomställning, fortsätter Ygeman.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Fakta:

Kvotplikt är ett styrmedel som innebär att energiföretag (leverantörer eller distributörer) ges ett specifikt åtagande att aktivt verka för energieffektivisering hos slutanvändare av energi. För att beräkna deras åtagande fastställs ett mål för systemet (systemkvot).

Slutanvändaren och energiföretaget kommer överens om vilka åtgärder som genomförs. Detta sker i praktiken genom förhandlingar mellan parterna, varpå överenskomna åtgärder genomförs för att sedan rapporteras till ansvarig myndighet. Denna tilldelar då det kvotpliktiga energiföretaget ett certifikat (vita certifikatet) och en avräkning görs mot den fastlagda kvotplikten. Åtgärder kan även genomföras av tredje part, s.k. energitjänsteföretag som säljer erhållna certifikat till kvotpliktiga energiföretag.