Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Nya uppdrag till Brå: Kvalitets­granskning av statistiken över anmäld miss­handel och stöd kring kart­läggning om våld i nära relationer

Publicerad

Brotts­före­byggande rådet (Brå) ges i uppdrag att kvalitets­granska statistiken över anmälda miss­handels­brott samt ta fram ett fördjupat stöd vid kart­läggning av våld i nära relationer. Båda uppdragen är en del av regeringens åtgärds­paket att intensi­fiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Analyser visar att det finns brister i den kod­ning som görs av relationen mellan offer och förövare vid anmälda miss­handels­brott. Brå får därför i uppdrag att granska kvaliteten på statistiken av anmälda miss­handels­brott sedan 2019, när nya brotts­koder för relationen mellan offer och förövare infördes. Myndig­heten ska publi­cera nya beräk­ningar av nivån och utveck­lingen av miss­handels­anmäl­ningarna.

– Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är högt priori­terat av regeringen och för att vi ska kunna följa upp arbetet behövs till­förlitlig statistik, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

– Regeringen fortsätter att genomföra det åtgärds­paket mot mäns våld mot kvinnor som presen­terades innan sommaren. Med tillgång till bättre underlag i form av statistik och kart­lägg­ningar kan sam­hällets insatser bli mer träff­säkra och nå fler som har behov av det, säger jämställdhets- och bostads­minister Märta Stenevi.

Brå får även i uppdrag att ta fram ett fördjupat stöd för hur kart­lägg­ningen av brotts­lighet i ett geo­grafiskt område kan komplet­teras med en bild av hur våld i nära relationer ser ut och vilka förut­sätt­ningar som finns att före­bygga sådant våld. För att det brotts­före­byggande arbetet ska bli effektivt måste det utgå från en bild av hur problemet ser ut på lokal nivå. När det gäller våld i nära rela­tioner görs detta sällan, utan det vilar ofta på en generell bild av problemen. I ett kunskaps­baserat brotts­före­byggande arbete bör en analys av hur problemet ser ut på lokal nivå göras, för att rätt insatser ska kunna sättas in.

Det första uppdraget ska redovisas till Regerings­kansliet senast den 31 mars 2023.

Det andra uppdraget ska genom­föras i samverkan med Jäm­ställd­hets­myndig­heten och Brå ska även samråda med Social­styrelsen. Upp­draget ska redovisas till Regerings­kansliet senast den 3 oktober 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.