Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Parlamentarisk kommitté ska utreda kriminalisering av förnekande av Förintelsen

Publicerad

Samhället har ett ansvar att föra kunskap om Förintelsen och andra folkmord vidare för att förhindra att något liknande händer igen. Regeringen tillsätter därför en parla­mentariskt samman­satt kommitté som bland annat ska ta ställ­ning till om det bör införas ett särskilt straff­ansvar för förnekande av Förintelsen.

Ladda ner:

I Sverige finns ett starkt straff­rättsligt skydd mot hatpropa­ganda på rasistiska grunder, genom bland annat straff­ansvaret för hets mot folk­grupp. Det kan dock ifråga­sättas om lag­stift­ningen tillräckligt tydligt ger uttryck för sam­hällets avstånds­tagande, gällande förnekande av exempelvis Förintelsen.

Dir. 2021:87 Kriminali­sering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott

Många av Förintelsens över­levande har nu gått ur tiden och kan inte längre genom sina personliga vittnes­mål stärka motstånds­kraften mot falska påståenden om att Förintelsen inte skulle ha ägt rum. Den digitala utveck­lingen innebär att all slags hatpropa­ganda lätt kan få stor spridning, även påståenden av det nu aktuella slaget.

– Ansvaret att minnas och föra vidare de överlevandes berättelser till kommande genera­tioner ankommer på oss alla. Vi tillsätter nu den här kommittén för att utreda om det ska införas ett särskilt brott för förnekande av Förintelsen. Det var ett av Sveriges åtaganden vid Malmö inter­nationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Europeiska kommissionen har också framfört syn­punkter på det svenska genom­förandet av EU-rättsliga bestäm­melser om kriminali­sering av offentligt urskuldande, förnekande och flagrant förringande av folkmord och vissa andra brott.

Kommittén ges i uppdrag att ta ställning till om det bör införas ett särskilt straff­ansvar för offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av dels folkmord, brott mot mänsk­ligheten och krigs­förbry­telser enligt definitionen i Inter­nationella brott­måls­dom­stolens stadga, dels brott mot freden, krigs­förbrytelser och brott mot mänsk­ligheten som de definieras i Inter­nationella militär­tribu­nalens stadga, med beaktande av de begräns­nings­möjlig­heter som finns i rasism­ram­beslutet.

Stefan Johansson, justitieråd i Högsta domstolen, blir ordförande för kommittén. Betänkandet ska lämnas senast den 20 april 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00