Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill stärka skyddet mot spioneri

Publicerad

I en lagrådsremiss som beslutades igår föreslår regeringen att flera brott relaterade till spioneri ska införas i brottsbalken. Det handlar bland annat om brotten utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete.

Ladda ner:

Internationella freds- och säkerhets­främjande sam­arbeten bygger i hög grad på förtroende. De sam­verkande länderna måste därför kunna skydda de hemliga upp­gifter som före­kommer inom ramen för olika sam­arbeten. För att stärka skyddet för sådana sam­arbeten mot spioneri föreslår regeringen att brotten utlands­spioneri, grovt utlands­spioneri och röjande av hemlig uppgift i inter­natio­nellt sam­arbete införs i brotts­balken. Regeringen föreslår sam­tidigt att flera nuvarande brott utvidgas.

Lagrådsremiss: Utlandsspioneri

Förslagen i lagråds­remissen innebär att det blir straff­bart att under vissa omstän­dig­heter till exempel röja hem­liga upp­gifter som före­kommer inom Sveriges inter­natio­nella sam­arbeten och kan skada Sveriges för­hållande till en annan stat. Det före­slås också ett så kallat försvar­lig­hets­undan­tag, det vill säga ett undan­tag från straff­ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omstän­digheter är försvarlig. Det gäller bland annat om hand­lingen har skett i ett journa­listiskt eller opinions­bildande syfte.

– De här bestäm­melserna täpper till luckorna i den befint­liga lag­stift­ningen och signalerar sam­tidigt till sam­verkande länder att vi tar informa­tions­säker­heten på allvar, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Regeringen före­slår också att spioneri­brottet utvidgas så att det går att döma någon för spioneri om personen skaffar käns­liga upp­gifter för att vidare­befordra dessa till exempel­vis en terrorist­­organisa­tion med stats­makts­liknande kontroll över ett specifikt område.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh