Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige och Finland fördjupar ytterligare polissamarbetet i gränsområdet

Publicerad

Sverige och Finland har undertecknat ett avtal om polis­samarbete i gräns­området i Torne­dalen. Syftet med avtalet är att ytter­ligare fördjupa polis­samarbetet mellan länderna. Sveriges inrikes­minister Mikael Damberg och Finlands inrikes­minister Maria Ohisalo under­tecknade avtalet i Torneå den 19 oktober.

Ladda ner:

– Polissamarbetet mellan Sverige och Finland har långa tradi­tioner. Avsikten är nu att ytterligare fördjupa sam­arbetet och människors möjlig­heter att få hjälp i bråd­skande situationer i ett område där kontak­terna och sam­arbetet över gränsen också annars är mycket inten­siva, säger inrikes­ministrarna Mikael Damberg och Maria Ohisalo.

I Sverige ska avtalet tillämpas i kom­munerna Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå och Finland i kom­munerna Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå.

Avtalet tillämpas endast i bråd­skande situationer, och det omfattar i huvudsak två typer av sam­arbete: åtgärder efter begäran och åtgärder utan begäran. Begäran kan göras till grann­staten om det behövs bråd­skande bistånd för att ingripa vid ett allvarligt brott som innebär fara för enskildas liv, hälsa eller fysiska integritet. Sådana allvarliga brott är till exempel våldtäkt, grov miss­handel och dödligt våld. En begäran kan dock alltid avslås.

Bistånd kan lämnas av grann­staten också utan någon före­gående begäran. Polismän får alltså korsa gränsen och i gräns­området vidta inledande åtgärder som behövs för att avvärja allvarliga situationer. Detta gäller endast om det finns en risk för att faran ska förverkligas innan värd­partens polis­män hinner anlända och agera.

Polismän som inom ramen för detta avtal verkar inom den andra partens terri­torium ska agera i enlighet med värd­partens lagar och inom ramen för natio­nella befogen­heterna. I avtalet regleras också bland annat straff- och civil­rättsligt ansvar för tjänste­männen och vilken stat som ska stå för upp­komna kostnader.

De nordiska polis­myndig­heterna har i årtionden sam­arbetat kring brotts­bekämpning, som baseras på inter­natio­nella avtal, EU-rätten och respektive lands nationella lag­stiftning. Sam­arbetet bedrivs på både strategisk och operativ nivå och sker kontinuerligt.

Gränstrakten mellan Finland och Sverige är ett exceptio­nellt gräns­område mellan två stater eftersom sam­hälls­strukturen i området inte följer stats­gränserna (Torneå-Haparanda­regionen), och kontak­terna och sam­arbetet över gränsen är överlag mycket inten­siva inom olika områden.

Efter att under­teck­nandet har ägt rum ska den nationella lag­stift­ningen anpassas enligt bestäm­melserna i avtalet. Detta kommer att ske i en regerings­proposition till riksdagen innan avtalet träder i kraft.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.