Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag att vidareutveckla det återfallsförebyggande arbetet och att redovisa en långsiktig kompetensförsörjningsplan

Publicerad

Regeringen har gett Kriminalvården i uppdrag att vidareutveckla arbetet med att förebygga att dömda personer, återfaller i brott. Särskilt fokus ska riktas mot unga dömda. Myndigheten får också i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för kompetensförsörjningen med utgångspunkt i den planerade platsutbyggnaden.

Beläggningen i Kriminalvårdens anstalter har på senare år ökat kraftigt. Flera av den senaste tidens beslutade och föreslagna lagändringar innebär samtidigt att dömda personer kommer att finnas kvar i myndighetens olika verksamheter under en längre tid.

Kriminalvården får därför i uppdrag att intensifiera det återfallsförebyggande arbetet genom en kraftfull och långvarig satsning på åtgärder för dömda personer under tiden som straffet avtjänas. Åtgärderna handlar bland annat om att fler personer ska delta i och slutföra behandlingsprogram och att fler intagna på anstalt erbjuds utbildning och annan sysselsättning. Särskilt fokus ska vara på unga dömdas behov.

I uppdraget ingår också att fortsätta arbetet med att stärka samverkan mellan berörda myndigheter och civilsamhället för att få till stånd en adekvat utslussning efter avtjänat straff.

Regeringen har också gett Kriminalvården i uppdrag att redovisa en strategisk och långsiktig plan för kompetensförsörjningen med utgångspunkt i myndighetens planerade platsutbyggnad.

Uppdraget om en långsiktig kompetensförsörjningsplan ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 15 juni 2022.

Uppdraget att vidareutveckla det återfallsförebyggande arbetet ska delredovisas senast den 15 september 2022. Kriminalvården ska slutredovisa uppdraget senast den 15 september 2023.

 

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00