Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning föreslår ökade krav när privata vårdgivare tar emot försäkringspatienter

Publicerad

Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar har överlämnat sitt betänkande till socialminister Lena Hallengren. Utredningen föreslår bland annat ökade krav när privata vårdgivare tar emot försäkringspatienter.

– Många frågor gällande försäkringsfinansierad vård har under lång tid varit helt oreglerade. Nu lämnar vi förslag som tydliggör statens, regionernas och de enskilda vårdgivarnas ansvar. Det behöver bli ökad ordning och reda i dessa frågor, säger Karin Lewin, särskild utredare.

Utredningen har haft i uppdrag att beskriva privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård och föreslå åtgärder som ska se till att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring. Det övergripande syftet med utredningens förslag är att skapa ett tydligare regelverk vad gäller försäkringsfinansierad vård. Genom att statens, regionernas och de enskilda vårdgivarnas respektive ansvar tydliggörs kan förtroendet och tilliten för hälso- och sjukvården och välfärdssamhället stärkas.

Utredningen föreslår bland annat att regionernas krav på privata vårdgivare skärps. Om en vårdgivare har andra uppdragsgivare än regionen ska det av avtalet framgå hur det säkerställs att inte vårdgivarens offentligfinansierade uppdrag påverkas negativt, och att behovs- och solidaritetsprincipen följs.

Utredningen föreslår också att staten ska ta ett ökat ansvar. Både genom att IVO ges bättre förutsättningar att utöva tillsyn över frågor som rör försäkringsfinansierad vård men också genom att staten bör möjliggöra tillgång till data och ökad kunskap om effekterna av sjukvårdsförsäkringarna. Det handlar om krav på en utökad rapportering och redovisning av uppgifter vilka kan användas av myndigheter, forskare, allmänhet och andra aktörer.

Utredningen föreslår även att det offentliga säkerställer en beredskap för framtida åtgärder Det är angeläget att oron för privata sjukvårdsförsäkringars konsekvenser inte leder till förhastade beslut som inte bygger på en juridisk analys och faktabaserade underlag. Samtidigt är det viktigt att en beredskap byggs upp för att inom en nära framtid kunna vidta de ytterligare åtgärder som kan bedömas motiverade. Utifrån den nya kunskap och erfarenhet som följer av utredningens förslag kan det framöver finnas behov av ytterligare åtgärder. Utredningens förslag ska därför betraktas som ett första steg i regleringen av olika frågor som rör de privata sjukvårdsförsäkringarna.

Regeringen kommer nu att skicka utredningen på remiss.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström