Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Bredband och mobila kommunikationer görs tryggare och bättre

Publicerad

Regeringen har lämnat ett förslag om ny lag om elektroniska kommunikationer till Lagrådet. Förslaget moderniserar lagen och samtidigt genomförs ett EU-direktiv på området. Bland annat föreslås nya regler om konsumentskydd för användare, tillgång, säkerhetsregler och konkurrensregler. Lagen ska också underlätta fortsatt utbyggnad av fiber och trådlösa nät.

– Med lagen ger vi konsumenterna bättre möjligheter att på ett säkert sätt dra nytta av ett utbud av bredband och mobilkommunikationer i världsklass, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

I förslaget ges Post- och telestyrelsen, PTS, fler verktyg att besluta om att tillåta bredbandsoperatörer att få tillgång till andras nät där det saknas tillräcklig konkurrens. Med lagen införs också en skyldighet för myndigheter, däribland kommuner, att upplåta utrymme i byggnader med mera för installation av antenner för trådlös kommunikation.

– Utbyggnaden av 5G och kommande generationers kommunikationssystem ställer höga krav på samarbete mellan alla delar av samhället för att Sverige ska fortsätta ligga i framkant. Med den här lagen skaffar vi oss bättre verktyg för att uppnå det, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.  

Med lagen moderniseras även reglerna så att alla former av elektroniska kommunikationer, även internetbaserade appar, omfattas. Bland annat kommer krav ställas på exempelvis säkerhet och kvalitet i dessa tjänster. Den som tillhandahåller en sådan tjänst kommer att vara skyldig att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i nät och tjänster. Tillhandahållare av sådana tjänster ska också rapportera säkerhetsincidenter till tillsynsmyndigheten.

Med den nya lagen införs även möjligheten till sanktionsavgifter mot de aktörer som inte lever upp till skyldigheter i lagen. Sanktionsavgifter kan till exempel bli aktuella om operatörer inte lever upp till skyldigheten att i brottsbekämpande syfte underlätta för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Sanktionsavgiften kan som högst vara 10 miljoner kronor.

Det sker också en anpassning av reglerna så att de blir mer likartade i hela EU, till nytta för både slutanvändare och de företag som står för tjänsterna.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.