Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen föreslår en ny och modern växtskyddslag

Publicerad

Växtskadegörare kan medföra allvarliga ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser för samhället. För att stärka växtskyddet föreslår regeringen idag i en lagrådsremiss en ny och modern växtskyddslag. Den nya lagen ska säkerställa ett bättre och effektivare skydd mot olika typer av växtskadegörare.

– Det är glädjande att regeringen nu kan presentera en ny växtskyddslag som innehåller både ett tydligare sanktionssystem för de som inte följer regelverken och utökade möjligheter för företagare att få ersättning om man drabbas av bekämpningskostnader. Lagen är viktig för att vi ska kunna upprätthålla ett gott växtskyddsläge i Sverige, säger näringsminister Ibrahim Baylan

I lagrådsremissen föreslår regeringen att växtskyddslagen ska innehålla bestämmelser om kontroll och kontrollbefogenheter, ingripande och sanktioner vid överträdelser av EU-förordningen och lagstiftningen. Det ska också vara möjligt för myndigheten att förena förelägganden med vite som de som inte följer föreläggandet får betala, samt omedelbart vidta åtgärder om det är nödvändigt.

Dagens nationella reglering för att skydda den svenska virkesproduktionen mot insekter utvidgas till att omfatta även bekämpning av andra skadegörare som svampar och bakterier. För att skydda trädslag som används i virkesproduktionen ska det vara möjligt att i föreskrifter ställa krav på åtgärder även i andra växtmiljöer än skog och mot andra aktörer än de som är verksamma inom skogsbruket - till exempel handelsträdgårdar, privatträdgårdar och parker. Skogsvårdslagens bemyndigande att meddela föreskrifter om åtgärder mot insektshärjningar förs därför över till växtskyddslagen.

Den nya lagen ska ersätta växtskyddslagen från 1972 och innebär en anpassning av den svenska lagstiftningen till EU-lagstiftningen om växtskadegörare och EU-förordningen om offentlig kontroll. I den nya lagen föreslår regeringen ett bättre och effektivare skydd mot växtskadegörare vars introduktion, etablering och spridning kan få oacceptabla ekonomiska, miljömässiga eller sociala konsekvenser. Den högre skyddsnivån i regeringens nya växtskyddslag består bland annat av;

  • Att det blir möjligt att förena förelägganden med vite som de som inte följer föreläggandet får betala,
  • Mer ändamålsenliga och differentierade sanktionsbestämmelser med sanktionsavgift eller böter för mindre allvarliga överträdelser och med fängelse i två år för allvarliga överträdelser,
  • Att det nya ersättningssystemet ger incitament för tidig anmälan av EU-reglerade skadegörare.  

Staten föreslås kunna lämna ersättning vid bekämpning av EU-reglerade växtskadegörare till den som drabbas av vissa kostnader och förluster.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.