Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Folkhälsomyndigheten ska ta fram ett underlag för att bedöma behovet av att återinföra vissa smittskyddsåtgärder

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram ett underlag för eventuellt införande av smittskyddsåtgärder och en redogörelse för vilka bedömningar som ska ligga till grund för avveckling av införda smittskyddsåtgärder. Uppdraget är ett komplement till myndighetens grunduppdrag att hantera pandemin utifrån sin expertis och syftar till att öka tydligheten i myndighetens arbete med bedömning av behov av smittskyddsåtgärder.

– Som vi sett med covid-19-pandemin kan läget snabbt förändras och därför är det viktigt för regeringen och Folkhälsomyndigheten att ha beredskap för att möta och hantera en eventuellt kraftigt ökad smittspridning. Ytterst handlar det om att skydda människors liv och hälsa, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdraget till Folkhälsomyndigheten består av två delar, där den första delen av uppdraget innebär att ta fram ett underlag med smittskyddsåtgärder som eventuellt kan bli aktuella för Folkhälsomyndigheten och regeringen att införa i syfte att förebygga smittspridning och vid en eventuell konstaterad ökad smittspridning i samhället. Smittskyddsåtgärderna ska vara proportionerliga och får inte gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Myndighetens omvärldsbevakning och det epidemiologiska läget för covid-19 i Sverige ska vara utgångspunkt i arbetet.
Denna första del ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2021.

Den andra delen av uppdraget ska innehålla en redogörelse för vilka bedömningar som ska ligga till grund för avveckling av införda smittskyddsåtgärder. Bedömningsgrunderna ska vara tydliga och transparenta.
Denna andra del ska redovisas till regeringen senast den 14 december 2021.

–  Med det här uppdraget möjliggörs träffsäkra smittskyddsåtgärder samtidigt som de som berörs av restriktioner får bättre möjlighet att planera sin verksamhet. För aktörer och anordnare av evenemang är det viktigt med långsiktiga förutsättningar och att alla som berörs förstår vilka restriktioner som kan införas och varför, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Bakgrund

Det övergripande målet för regeringens hantering av pandemin är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet samtidigt som grundläggande fri- och rättigheter, så som mötes- och demonstrationsfriheten samt religionsfriheten, värnas och inte inskränks mer än nödvändigt. Strategin utgår ifrån att de åtgärder som vidtas ska baseras på kunskap och beprövad erfarenhet och att rätt åtgärder ska vidtas vid rätt tidpunkt. De smittskyddsåtgärder som vidtas ska vara proportionerliga och får inte gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vidtagna åtgärder omprövas löpande.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.