Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nationell strategi för de kulturella och kreativa näringarna

Publicerad

Regeringen vill se en nationell strategi för utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna (KKN) och tillsätter därför en utredning. Ekonomen och förläggaren Tobias Nielsén utses till särskild utredare, med uppdrag att föreslå hur en samlad nationell strategi kan se ut.

– De kulturella och kreativa näringarna sysselsätter många konstnärliga och kreativa aktörer inom en mängd områden. KKN är också en sektor som kommer ha stor betydelse för samhällsutvecklingen, till exempel inom regional utveckling, export och innovation i bred mening. Vi behöver ha en sammanhållen och långsiktig strategi för att främja en hållbar utveckling av dessa näringar under de kommande åren.  Nu tar vi i och med detta beslut ytterligare ett förslag från utredningen om kulturens återstart vidare, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Covid-19 har inneburit stora utmaningar för många aktörer som är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna. Samtidigt har det under pandemin etablerats nya vanor och sätt att producera och ta del av kultur genom exempelvis digital teknik som fortsatt kommer att prägla samhällsutvecklingen. Syftet med en nationell strategi är att främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna, i hela landet, under den kommande tioårsperioden. Att utveckla och samordna politiken för KKN var ett av flera områden som Återstartsutredningen lämnade förslag om i betänkandet ”Från kris till kraft – återstart för kulturen”. Flera aktörer inom det offentliga och i näringslivet har också efterfrågat ett samlat grepp från regeringen.

Utredningen får namnet Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna och som utredare utses Tobias Nielsén, utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och förläggare. Han har lång erfarenhet både som verksam och sakkunnig inom området kulturella näringar, han har också suttit i juryn för regeringens exportpris för kulturella och kreativa näringar.

– Framväxten av och framgången för svenska kulturella och kreativa näringar är en realitet, men pandemin visade också sårbarheten när det gäller viktiga delar av dessa speciella branschsystem som i många fall rör sig mellan marknadslogik och kulturella uttryck. Därför är det så viktigt med en nationell strategi som tar ett gränsöverskridande perspektiv över olika politikområden, på tvärs mellan olika stuprör. Det handlar också om att maximera de möjligheter som finns - för kulturpolitiken att få stora resultat med ofta små medel, för näringslivs- och exportpolitiken att förstå potentialen som finns, säger Tobias Nielsén.

- Tobias Nielsén har stor kunskap och gedigen erfarenhet av det komplexa och breda fält som kulturella och kreativa näringar utgör. Fältet kan betraktas som relativt ungt, men har samtidigt en historik som är tätt sammanvävd med de snabba omvandlingar som har ägt rum i samhället de senaste 20 åren. Tobias har jobbat med dessa frågor under en tid då kulturen tagit en allt större plats som näring och källa till innovation och utvecklingskraft, och det ska bli väldigt spännande att följa arbetet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.