Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Nya åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om flera nya åtgärder för att förstärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar om nationell samordning och kunskapsutveckling gällande återfallsförebyggande arbete med personer som utsätter närstående för våld, fördjupad uppföljning av delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt långsiktig styrning av länsstyrelsernas uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Regeringen beslutade idag flera nya åtgärder som stärker arbetet med att förebygga våld mot kvinnor. Regeringen stärker därmed insatserna för att se till så att inte en enda kvinna och flicka i Sverige utsätts för våld och att de som ändå drabbas får bästa möjliga hjälp och stöd, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Samordning och kunskapsutveckling i det återfallsförebyggande arbete

Socialstyrelsen får i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en nationell samordning och kunskapsutveckling gällande återfallsförebyggande arbete med personer som utsätter närstående för våld kan utvecklas inom myndigheten. I betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37) återfinns ett förslag om ett centrum för samordning och kunskapsutveckling kring förändringsarbete med våldsutövare. Socialstyrelsen ska analysera hur detta förslag kan omhändertas.

Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen inhämta kunskap och erfarenheter från Kriminalvården, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Linköpings universitet (Barnafrid), Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid), Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra aktörer som myndigheten bedömer vara relevanta.

Socialstyrelsen får använda 1 miljon kronor under 2021 för uppdraget. Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast den 15 juni 2022.

Fördjupad uppföljning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att redovisa en fördjupad uppföljning av delmålet om att stoppa mäns våld mot kvinnor. Redovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av utvecklingen på området utifrån ett antal indikatorer och genomförda åtgärder. Redovisningen ska också innehålla en beskrivning och analys av det regionala arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndighetens redovisning ska utgöra underlag för den skrivelse som regeringen planerar att lämna till riksdagen vartannat år (punkt 1 i regeringens åtgärdspaket mot mäns våld mot kvinnor).

Jämställdhetsmyndigheten får använda 500 000 kronor under 2021 för uppdragets genomförande. Regeringen beräknar kostnaden för uppdraget till 3 miljoner kronor under 2022. Redovisningen ska lämnas till regeringen senast den 22 april 2022.

Långsiktig styrning av länsstyrelsernas arbete mot mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har under lång tid haft i uppdrag att inom sina respektive län stödja genomförande och uppföljning av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Från och med 2021 har länsstyrelserna tilldelats permanenta medel för uppdraget och regeringen har i dag beslutat om en förordning som ska styra länsstyrelsernas uppdrag på området långsiktigt.

Förordningen slår fast att det vid varje länsstyrelse ska finnas en samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Till samordningsfunktionen hör ett antal uppgifter, bland annat att stödja och bidra till framtagandet och genomförandet av regionala sektorsövergripande strategier och handlingsplaner. Länsstyrelserna ska även lämna en redovisning av arbetet till Jämställdhetsmyndigheten.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.