Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utredare ska se över om fler bör ha rätt att gå i fritidshem

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas. Syftet är att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid.

Sedan slutet av 2000-talet har elevernas socioekonomiska bakgrund fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan, detta gäller framför allt för utlandsfödda elever. Det ställer högre krav på att alla delar av skolväsendet arbetar kompensatoriskt för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i de obligatoriska skolformerna, men rätten att delta i denna verksamhet är begränsad eftersom den som huvudregel är kopplad till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.

Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att analysera och ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever. De som kan antas ha störst behov av kompensatoriska åtgärder är elever till föräldrar som bor i områden med socioekonomiska utmaningar. I dessa områden är dock deltagandet i fritidshemmets utbildning lägre. Utredaren ska därför överväga om en eventuellt utökad rätt att delta i utbildning i fritidshem i första hand bör inriktas mot elever i områden med socioekonomiska utmaningar.

– Fritidshemmet kan, med rätt förutsättningar, spela en viktig roll i att bidra till elevers utveckling och lärande. Därför vill regeringen utreda om fler bör ha rätt att gå i fritidshem. Det kan till exempel handla om elever som har föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga eller elever som bor i utsatta områden, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Den bristande tillgången på utbildad personal är en av de största utmaningarna när det gäller att utöka rätten till utbildning i fritidshemmet. I uppdraget ingår därför även att kartlägga hur kompetensförsörjningen i fritidshem påverkas av ett ökat deltagande och analysera hur kompetensförsörjningen kan säkerställas.

Eftersom det är frivilligt att delta i fritidshemmets utbildning innebär en utökad rätt att delta inte per automatik att fler kommer att göra det. Därför ska utredaren även föreslå åtgärder för att öka deltagandet i fritidshemmets utbildning.

Till särskild utredare utses Kerstin Andersson, stadsdelsdirektör i Stockholms stad.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2022.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00