Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

CSN ska följa upp pandemiåtgärder och motverka fusk

Publicerad

I regleringsbrevet för budgetåret 2022 får Centrala studiestödsnämnden (CSN) bland annat i uppdrag att följa upp regeringens åtgärder inom studiestödet med anledning av covid-19-pandemin. Myndigheten ska också ta fram en handlingsplan för att motverka fusk och felaktiga utbetalningar av omställningsstudiestödet.

Under pandemin har regeringen vidtagit flera åtgärder inom studiestödet, bland annat slopades fribeloppet tillfälligt. Studerande har också kunnat behålla beviljat studiestöd även om undervisningen har ställts in, eller om de inte har kunnat bedriva sina studier på grund av de åtgärder som har vidtagits för att förhindra smittspridningen. Regeringen har också tillfälligt höjt tilläggslånet.

Nu får CSN i uppdrag att redovisa resultaten av de tillfälliga pandemiåtgärderna. Redovisningen ska bland annat innehålla viktiga erfarenheter från myndighetens arbete med åtgärderna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2023.

CSN fortsätter arbetet med minskade felaktiga utbetalningar. Myndigheten ska bidra till det övergripande målet att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas. Andelen felaktiga utbetalningar från de stöd och lån som myndigheten hanterar ska därför minska. Myndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser genom att redovisa bland annat upptäckta felaktiga utbetalningar, återkrav, återbetalda medel och antal polisanmälningar. Redovisningen ska ske för studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd. Därtill ska en analys göras av hur utfallet av dessa indikatorer utvecklats över tid. CSN ska också redovisa vidtagna åtgärder för att minska de felaktiga utbetalningarna samt en bedömning av åtgärdernas effekter och kostnadsutvecklingen för kontrollarbetet.

Inför införandet av det nya offentliga omställningsstudiestödet, som CSN planeras administrera från den 1 oktober 2022, får myndigheten i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka fusk och felaktiga utbetalningar av stödet. Handlingsplanen ska genomföras fram till och med 2023.

– Arbetet med att motverka bidragsbrott är avgörande för förtroendet för välfärdssystemen. När det nya omställningsstudiestödet införs är det oerhört viktigt att våra skattemedel går precis dit de ska och inte hamnar i orätta händer. Så bibehåller vi förtroendet för ett av världens mest generösa bidragssystem, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Kajsa Loord
Tf. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet