Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Elkunder ska få ökad möjlighet att påverka sina energikostnader

Publicerad

För att öka möjligheten för elkunder, fjärrvärme- och fjärrkylekunder, lägenhetsinnehavare samt andra slutanvändare att påverka sina energikostnader har regeringen beslutat om två lagrådsremisser. Den ena ska skapa förutsättningar för att förbättra nätkapaciteten och därmed i förlängningen bidra till lägre kostnader för elkunderna. I den andra föreslås att fjärrvärme- och fjärrkylekunder, andra slutanvändare och lägenhetsinnehavare ska få information om sin energiförbrukning på fakturan och då lättare kunna justera sin energianvändning, till exempel när det är höga energipriser.

– Regeringen fäster stor vikt vid att kunna mildra de höga energipriserna och dess effekter. Det är viktigt att det blir enklare för mikroproducenter av el att ansluta sig till elnät, både för producenterna själva och för att förbättra nätkapaciteten. Det är också av betydelse att du som kund eller slutanvändare kan se på din faktura vad du kan göra för att minska din energianvändning, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

Energipriserna i Europa och Sverige har under hösten stigit kraftigt. Den primära orsaken till att priserna drivits upp är en ökad global efterfrågan på energi i allmänhet och naturgas i synnerhet, kopplat till återhämtningen efter pandemin. Den ökade efterfrågan har inte kunnat mötas med ökad produktion.

Lagrådsremissen Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet innehåller förslag som innebär att det blir mer gynnsamt för elanvändare att ha mikroproduktionsanläggningar, att befintliga elnät utnyttjas mer effektivt och att anslutning av sådana anläggningar till elnätet underlättas. Förslagen väntas både förbättra nätkapaciteten och i förlängningen bidra till lägre kostnader för elkunderna.

Samtidigt leder förslagen i lagrådsremissen Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk - till att kunder och andra slutanvändare, bland annat i samband med sin faktura, får information om sin energianvändning. Utifrån informationen kan de lättare justera sin energianvändning exempelvis när energipriserna är höga.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen