Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Enklare att överföra dömda personer från Sverige till andra EU-länder för att avtjäna fängelsestraff

Publicerad

I dag remitterar regeringen en departementspromemoria (Ds 2021:37) med lagförslag som ska göra det enklare att överföra personer som döms till fängelsestraff i Sverige till andra medlemsstater i EU, för att avtjäna straffen där.

Personer som dömts till fängelse­straff i Sverige men har en stark anknyt­ning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträck­ning avtjäna straffet i det andra landet. Den dömdes sociala åter­anpass­ning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter att ha försatts på fri fot. I de fall det  konstateras att en straff­verk­ställig­het bör över­föras till ett annat land, ska hand­lägg­ningen i Sverige vara snabb och effektiv.

Ds 2021:37 Förbättrad hantering om ärenden om överförande av straffverkställighet

– Det är viktigt att EU-medborgare verkställer sina straff i sina hem­länder. Vi behöver platserna inom Kriminal­vården till de brotts­lingar som är hemma­hörande i Sverige, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I promemorian föreslås att vissa krav tas bort för att sända över en svensk dom, som innebär frihets­berövande, till en annan EU-stat. Det gäller dels kravet att ett över­sändande ska vara lämpligt, dels kravet att särskilda skäl ska finnas om mindre än sex månader återstår att avtjäna av straffet vid tidpunkten för över­sändandet.

Vidare föreslås ett undan­tag från huvud­regeln om att en svensk dom kan sändas över först när Kriminal­vårdens beslut om att verk­ställig­het ska ske i en annan stat har fått laga kraft.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh