Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Flera viktiga vaccinationssatsningar för 2022 beslutade

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om flera viktiga satsningar i syfte att öka vaccinationstäckningen i Sverige. Bland annat ger regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i början av 2022 genomföra en nationell temavecka om vaccination mot covid-19. Länsstyrelserna får också ett förlängt och förtydligat uppdrag att bistå regionerna i vaccinationsarbetet, genomföra kommunikationsinsatser om vaccination och delta i den nationella temaveckan. Målet är att nå en så hög och jämnt fördelad vaccinationstäckning som möjligt i landet.

Vaccinet är vägen ut ur pandemin, och även om Sverige har en hög vaccinationstäckning är det många som ännu inte vaccinerat sig. Nu behöver hela samhället kraftsamla för få ännu fler att vaccinera sig mot covid-19. Regeringen tar nu en rad nya beslut som ska syfta till att öka vaccintäckningen, säger socialminister Lena Hallengren.

En nationell vaccinationsvecka

Erfarenheter från vaccineringen mot covid-19 visar att det är viktigt att arbetet är långsiktigt och uthålligt. Det finns fortsatt ett behov av riktade insatser för att nå alla som i ett första steg inte väljer att vaccinera sig. Ett sådant behov väntas även föreligga framöver. Därför har regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att planera och genomföra en nationell temavecka om vaccination mot covid-19. Temaveckan ska genomföras under första kvartalet år 2022. Syftet med vaccinationsveckan är att förstärka arbetet med att nå en så hög och jämn vaccinationstäckning som möjligt.

Under temaveckan ska samtliga berörda aktörer arbeta för att särskilt belysa vikten av att vaccinering. Informationen kommer att kombineras med en ökad tillgänglighet till vaccinering så att det är enkelt och smidigt för alla som vill att vaccinera sig.

I uppdraget ska Folkhälsomyndigheten samverka med Regeringskansliet, Sveriges Regioner och Kommuner (SKR), regionerna och andra relevanta aktörer. 

Länsstyrelsernas uppdrag att bistå regionerna i vaccinationsarbetet förlängs

Regeringen förlänger länsstyrelsernas uppdrag att bistå regionerna i arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19 till och med 31 augusti 2022. Syftet med länsstyrelsernas uppdrag är att skapa bättre förutsättningar för vaccination mot covid-19 i hela landet, och att stötta regionerna i utförandet av vaccinationen. Arbetet ska särskilt rikta in sig på de grupper i samhället där vaccinationstäckningen generellt sett är lägre. Länsstyrelserna får också i uppdrag att bistå i arbetet med vaccinationsveckan.

Regeringen är angelägen om att stödja regionerna i det fortsatta arbetet i att nå en hög och jämnt fördelad täckningsgrad i hela befolkningen.

Ändrat och förlängt uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelserna har ett uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin. Detta uppdrag ändras så att detlokala och regionala perspektivet förtydligas. De kommunikationsinsatser som särskilt riktas till de grupper där smittspridningen ökar eller riskerar att öka, ska hädanefter i större utsträckning präglas av den regionala och lokala kännedomen. Kommunikationsinsatserna ska ta sin utgångspunkt i den nationella kommunikationen som tas fram inom ramen för detta uppdrag. Länsstyrelserna ska samordna arbetet med regionala och lokala kommunikationsinsatser.

Därtill förlängs uppdraget och ska slutredovisas senast den 31 december 2022.

Folkhälsomyndigheten ska fortsätta genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot covid-19 under 2022

Folkhälsomyndigheten har haft och kommer även fortsättningsvis att ha en central roll under den pågående covid-19-pandemin. Myndigheten får i uppdrag att utreda hur vaccin mot covid-19 kan ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Regeringen ger även Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fortsatt genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot covid-19 under 2022. I uppdraget ingår bland annat att, efter behov och i takt med utvecklingen av pandemin, uppdatera myndighetens operativa plan för vaccinationerna mot covid-19. Folkhälsomyndigheten ska också löpande bedöma och redovisa kommande behov av vaccin mot covid-19, samt rapportera faktiskt och förväntat överskott av vaccin. Myndigheten ska även utreda hur vaccin mot covid-19 kan ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Folkhälsomyndigheten ska också bistå regionerna i arbetet med att nå en högre vaccinationstäckning genom att förse regionerna med analysunderlag över vilka grupper i samhället där vaccinationstäckningen är lägre.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.