Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag till nytt regelverk för ökat skydd mot kvalificerade säkerhetshot

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på bland annat en ny lag som gör det lättare att utvisa personer som utgör kvalificerade säkerhetshot och som skärper kontrollen över dessa individer.

– Arbetet med att motverka terrorism fortsätter hela tiden. Att skärpa regelverket för att öka skyddet mot säkerhetshot är nästa steg. Det är den största reformen på trettio år inom detta område, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår i lagrådsremissen att det införs en ny lag, lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar, som ska ersätta lagen om särskild utlänningskontroll. Syftet är att regleringen ska vara mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig när det gäller de utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet samtidigt som regleringen är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

I lagrådsremissen föreslås bland annat:

  • utvidgade möjligheter att utvisa utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet
  • förtydligade förutsättningar för att få ta en utlänning i förvar och avsevärt förlängda tidsgränser för sådant förvar som behövs för att förbereda eller genomföra verkställighet av utvisningsbeslut
  • utökade möjligheter att använda tvångsmedel och sänkta krav för att få tillstånd till hemliga tvångsmedel
  • utökad anmälningsskyldighet för utlänningar och en ny möjlighet att i ett sådant beslut kunna förbjuda en utlänning att lämna ett bestämt vistelseområde
  • utökade krav på muntlig handläggning
  • skärpta krav för de som ska förordnas till offentliga biträden
  • skärpta straff för flera av brotten i den nya lagen, bland annat för utlänningar som återvänder till Sverige trots ett återreseförbud eller för den som bryter mot anmälningsskyldigheten.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh