Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Införande av EU:s nya in- och utresesystem och nytt verktyg för kontroll av personer utan vistelserätt i Sverige

Publicerad

I dag överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag för att anpassa svensk rätt till EU:s nya in- och utrese­system. Systemet effektiviserar EU:s identifiering av in- och utresande och är ett viktigt verktyg i det brotts­bekäm­pande arbetet. I propositionen föreslås också att svenska myndigheter ska få bättre verktyg att kontrollera och upptäcka personer som saknar vistelserätt i Sverige.

I en proposition föreslår regeringen de lagänd­ringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det nya EU-rättsliga regel­verket. Förslagen innebär bland annat att en utlän­ning ska lämna finger­avtryck och låta sig bli foto­graferad för att en kontroll mot in- och utrese­systemet ska kunna göras.

Prop. 2021/22:81 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

Bakgrunden till förslagen är två EU-förord­ningar som innebär att det ska inrättas ett gemen­samt in- och utrese­system där tredje­lands­medborgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser ska regist­reras elektro­niskt. Denna registrering ersätter medlems­staternas tidigare stämpling av rese­hand­lingar vid in- och utresa. Syftet med det nya systemet är att förbättra och effekti­visera in- och utrese­kontrollerna vid de yttre gränserna och stärka det brotts­bekämpande arbetet.

Det föreslås där­utöver att Migrations­verket ska få föra separata register över finger­avtryck och foto­grafier som tas vid en inre utlän­nings­kontroll för kontroll i enlighet med in- och utrese­förordningen. Detta innebär att svenska myndig­­heter vid en senare kontroll kan upptäcka att personen i fråga tidigare har varit föremål för kontroll och då visat sig inte ha rätt att vistas här, även om han eller hon då uppgett en annan identitet eller inte velat identi­fiera sig.

– Det nya systemet kommer att göra det enklare för myndig­heter i Sverige och EU att identifiera personer som inte har rätt att resa in eller vistas inom unionens medlems­stater. Det innebär ytter­ligare ett steg i arbetet för att förstärka den inre säker­heten och kampen mot terrorism och grova brott. Vi föreslår även nya verktyg som innebär att svenska myndig­heter bättre ska kunna kontrol­lera och upptäcka personer som inte har rätt att vistas i landet säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Presskontakt

Per Strängberg
Tf. pressekreterare hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Daniel Wolski
Tf. pressekreterare hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00