Pressmeddelande från Miljödepartementet

Klimatklivet utvidgas till att stödja biogasanläggningar för elproduktion

Publicerad

Regeringen har beslutat att biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få investeringsstöd från Klimatklivet. Målet är att minska utsläppen av växthusgasen metan från gödselhantering och att öka produktionen av förnybar el.

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De investeringar som får stöd från Klimatklivet är de som ger största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Regeringen har nu beslutat att biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få stöd från Klimatklivet. Förändringarna komma att bidra till att minska livsmedelsproduktionens klimatpåverkan och öka möjligheterna att nå det svenska målet om 100 procent förnybar elproduktion.

– Jordbruket genomgår, precis som övriga samhället, en elektrifiering och effektivisering. Då är det bra att lantbrukarna kan producera sin egen förnybara el med biogas från gödsel, kanske i kombination med solceller på taken, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. 

Investeringar i anläggningar för gödselbaserad biogas kan redan idag få stöd från Klimatklivet om biogasen uppgraderas till fordonsgas. Beslutet regeringen nu fattat innebär att även anläggningar där biogasen används för att generera el kan få stöd. Gödselbaserad biogas för elproduktion är en klimatsmart investering som passar särskilt bra för mindre lantbruksföretag. 

Positiva effekter av Klimatklivet är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning, bättre hälsa och positiv påverkan på fler miljömål än klimatmålen.

Utsläpp av metan från hantering av stallgödsel svarar för en betydande andel av jordbrukets klimatpåverkan. Utsläppen kan minskas betydligt om stallgödseln rötas i en biogasanläggning. Rötning av gödsel innebär att delar av det organiska materialet omvandlas till biogas (metan) medan växtnäringen (bl.a. kväve, fosfor och kalium) passerar anläggningen i stort sett utan förluster och därför finns kvar i biogödseln. Slutresultatet blir biogas och biogödsel och minskad klimatpåverkan.

Presskontakt

Håkan Gestrin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund om Klimatklivet

Klimatklivet har funnits sedan 2015 och ger stöd till lokala klimatinvesteringar som syftar till att öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål. Stödet kan ges till alla typer av organisationer för fysiska investeringar som ger en kostnadseffektiv utsläppsminskning av växthusgaser.

Klimatklivet har under åren gett stöd till en mångfald av investeringar, bland annat uppförande av laddningspunkter, produktion av biogas, gång- och cykelinfrastruktur, ökad materialåtervinning, samt byte från olja till biobränsle i industrier och fastigheter. Anslaget för Klimatklivet har ökat över åren. I budgeten för 2022 ökar anslaget med ytterligare 800 miljoner kronor till totalt ca 2,8 miljarder kronor. För 2023 och 2024 beräknas anslaget till ca 2,7 respektive ca 3,7 miljarder kronor.