Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen har tagit emot förslag på ny nationell plan för transportinfrastruktur

Publicerad

Trafikverket har redovisat ett förslag på en ny nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033. I den nationella planen föreslås åtgärder för att underhålla, bygga ut och utveckla den svenska transportinfrastrukturen de kommande tolv åren.

Processen för nationell infrastrukturplan som bland annat innehåller inriktningsplanering, infrastrukturproposition och åtgärdsplanering.
Här ser du processen för nationell infrastrukturplan som bland annat innehåller inriktningsplanering, infrastrukturproposition och åtgärdsplanering. Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regeringen presenterade i våras en infrastrukturproposition. Det är en historisk satsning på 881 miljarder kronor. I juni 2021 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag på en ny trafikslagsövergripande nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033.

Trafikverkets förslag syftar till att underhålla, bygga ut och utveckla den svenska transportinfrastrukturen. Satsningarna ska bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.

Regeringen kommer nu att ta del av förslaget till ny nationell plan i sin helhet samtidigt som det skickas ut på en bred remiss. Den nya nationella planen planeras fastställas av regeringen under våren 2022.

Trafikverket har även överlämnat en analys av behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av de stora företagsetableringar och företagsexpansioner som nu pågår eller planeras i Norrbottens och Västerbottens län.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Nationell plan för infrastrukturen

Processen med att ta fram en nationell infrastrukturplan är återkommande varje mandatperiod. Planperioden är normalt tolv år med en revidering vart fjärde år.

I juni 2020 fick Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny planperiod.

I oktober 2020 överlämnade Trafikverket inriktningsunderlaget till regeringen. Därefter skickades underlaget på remiss. Regeringen höll också remissmöten med regioner, näringsliv och civilsamhälle.

I inriktningsunderlaget redovisade Trafikverket förslag till hur den ekonomiska planeringsramen för transportinfrastrukturen ska fördelas under två alternativa planperioder 2022-2033 och 2022-2037.

Underlaget låg sedan till grund för den infrastrukturproposition som regeringen la fram till riksdagen våren 2021.

När riksdagen beslutat om propositionen gav regeringen, i juni 2021, Trafikverket i uppdrag att ta fram en ny nationell plan. Parallellt tar länsplaneupprättarna (dvs regionerna och Gotlands kommun) fram förslag på länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Den 30 november tog regeringen emot förslaget på nationell plan. Förslaget skickas nu på remiss. Regeringen kommer också föra dialog med berörda, till exempel regioner, näringsliv och civilsamhälle.

Under 2022 planerar regeringen att fastställa den nya nationella planen och de ekonomiska ramarna för länsplanerna.