Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen växlar upp arbetet med jämställdhetsintegrering

Publicerad

Regeringen förstärker arbetet med jämställdhetsintegrering under 2022. Fokus kommer vara på jämställdhetsbudgetering och myndighetssamverkan kring specifika ojämställdhetsproblem.

För att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering har regeringen sedan 2013 bedrivit utvecklingsprogrammet jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Programmet har hittills resulterat i att flera av de deltagande myndigheterna har förändrat sitt sätt att arbeta och därmed bidragit till ökad jämställdhet för sina målgrupper.

För 2022 tilldelas Jämställdhetsmyndigheten 14 miljoner kronor för att fortsatt stödja statliga myndigheter inklusive universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Myndigheten ska bland annat fortsätta utveckla och tillämpa JiM+, som är en modell för tätare samarbete och systematiskt erfarenhetsutbyte mellan myndigheter om jämställdhetsintegrering.

Länsstyrelsernas arbete förstärks

Länsstyrelserna har sedan 1994 en central roll för att jämställdhetspolitiken ska få effekt på regional och lokal nivå. För att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering avsätts 15 miljoner kronor 2022. Samma summa beräknas även för 2023 och 2024. Länsstyrelserna får också medel 2022 för att tillgodose ett jämställdhetsperspektiv och att frågor om mänskliga rättigheter beaktas i alla relevanta delar av länsstyrelsernas krisledning.

Uppföljning av jämställdhetsarbetet

Uppföljningen av myndigheternas arbete med jämställdhet behöver förbättras. Ekonomistyrningsverket får därför i uppdrag att följa upp hur jämställdhetsperspektiv har införlivats i myndigheters årsredovisningar och budgetunderlag.

Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering är en förutsättning för en samlad styrning och uppföljning av jämställdhetspolitiken i hela den statliga styrkedjan. SCB får därför i fortsatt uppdrag att genomföra en kvantitativ uppföljning av Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering, vilket bl.a. avser hur förslag i t.ex. propositioner och lagrådsremisser bedöms påverka kvinnor och män.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein